بررسی استراتژیهای نیروی انسانی و تاثیر آن در موفقیت یا عدم موفقیت برنامه ریزی استراتژیک

300,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 55002
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 96

چکیده فارسی

از آنجاكه به تعبيري راهبرد يا استراتژي عبارت است از كليه اقدامات لازم براي موفق عمل كردن يك سازمان، به عنوان ساز و كار قابل انعطاف منابع انساني درشرايطي كه سازمانهاي كسب و كار با رقابتهاي شديد بازار و سازمانهاي خدمات عمومي با تنگناهاي اقتصادي از يكسو و توقعات اجتماعي از آنها،از سوي ديگر، مواجه هستند، لازم است علاوه برمسئوليت هاي اقتصادي به مسئوليت هاي اجتماعي و حتي سياسي افراد در سازمانها نيز تاكيد گردد. تلفيق اين دو مفهوم در شكل گيري حوزه مديريت استراتژيك، مديريت منابع انساني را ازسطح تاكتيكي– عملياتي و اجرايي به سطح تصميم گيري و استراتژيك ارتقاء‌مي دهد.

حضور مدير منابع انساني با نقش استراتژيك،مسئوليت و پاسخگويي ويژه اي را به وجود مي آورد كه لازمه پذيرش آن داشتن بينش استراتژيك و درك وسيعي از حوزه هاي تخصصي مقوله مديريت منابع انساني است و طبعا اين كار از افرادي با تحصيلاتي در حد ديپلم يا پايين تر با تجربيات سنتي يك واحد كارگزيني كه معمولاجز به اقدامات اجرايي روزمره اداري دست نمي زنند،ساخته نخواهد بود.

نظام مديريت منابع انساني در هر سازمان با توجه به پويايي و تغييرات مستمر محيط نمي تواند يك پديده ساكن و ثابت باشد. نگاه كردن به سازمانها به عنوان يك پديده زنده پويا و درحال يادگيري، نگرشي فراتر از نگرش سيستمي اقتضايي را طلب مي كند كه مي توان آن را نگرش استراتژيك يا راهبردي ناميد. 

با وجود آنکه تامین بهداشت، آموزش و رفاه ملی از جمله مسوولیت های دولت به شمار می آید، ولی امروزه برای تولید خدمات در این زمینه ها، روز به روز از سازمان های خصوصی و غیر انتفاعی، بیشتر استفاده می شود. این در حالی است که به دلیل تغییرات و دگر گونی های عظیم وپیوستگی ها و وابستگی های متقابل، مرز های بین بخش های دولتی، خصوصی و غیر انتفاعی در حال از بین رفتن است و هیچ سازمان یا موسسه ای به طور کامل مسوولیت امر خاصی را عهده دار نمی باشد ابهام روزافزون محیطی مستلزم آن است که سازمان های دولتی و غیر انتفاعی )و همچنین جوامع( بر خلاف گذشته به شکل استراتژیک تفکر واقدام کنند. 

باید بدانیم برنامه ریزی استراتژیک خود به خود هدف شمرده نمی شود و صرفاً مجموعه ای از مفاهیم است برای یاری دادن به رهبران در اتخاذ تصمیم های مهم و دست زدن به اقدامات مهم.

در این فصل ابتدا به بررسی ادبیات موضوعی تحقیق که با استراتژی و انواع آن شروع کرده و سپس به سایر مباحث مانند برنامه ریزی و انواع آن و...پرداخته و مدلهای مختلف آن را با یکدیگر مقایسه می نمائیم. 

برای درك بهتر مفهوم استراتژي از بعد مديريت ، در اينجا ذكر تعاريف مختلف درباره موضوع بررسي را مفيد مي دانیم :

به خاطر جايگاه پراهميتي كه  ايگور آنسف   در موضوع برنامه ريزي استراتژيك‌ دارد .دو‌تعريف ‌متفاوت از استراتژي را‌ كه ‌از سوي‌ او ‌ارائه شده ‌است‌ در ‌اينجا می آوریم:

1. استراتژی صاف

2. استراتژی کلی یا مختلط

بنا به نظر آنسف استراتژي صاف ، يك حركت و يا يك سري حركتهاي معين سازمان است. به عنوان مثال مانند يك برنامه توسعه محصول كه سازمان آن را تعقيب مي كند،استراتژي كلي و يا مختلط هم نشان دهنده يك قاعده تصميم گيري آماري است مبني براينكه سازمان در يك وضعيت معين كدام نوع از استراتژي صاف را انتخاب خواهد کرد.

 

آ. د. چندلر  استراتژي را به عنوان تعيين آماج و هدفهاي درازمدت در سازمان و براي تحقق پذيري اين آماج تخصيص دادن منابع موردنياز و آماده كردن برنامه هاي فعاليتي مناسب تعريف مي كند.

 

آنتونی  تعريف مشابهي را ارائه كرده است .تصميم گيري در مورد سياستهاي مربوط به اهداف سازمان و تغييرات در آن اهداف ، منابع مورد استفاده در آنها ، تعيين ويژگيهاي اين منابع و توزيع و كاربرد آنها يك تعريف كوتاهتر در همان معنا و محتوي را تايلس ارائه كرده است.استراتژي مجموعه كاملي از سياست و اهداف معين و مشخص يك سازمان است.

هافر و شندل  هم استراتژي را به عنوان فعاليتهاي تأمين كننده هماهنگي بين منابع داخلي و قابليتهاي سازمان با فرصت و تهديدهاي محيط بيروني تعبير مي كنند.تعريف ديگري استراتژي را به عنوان برگزيدن برنامه هاي فعاليتي لازمه براي رسيدن به آماج و هدفهاي اصلي سازمان و تخصيص منابع در رابطه با محيط سازمان بيان مي كند.

بنا به نظر اندروز  استراتژی:نامي است كه به آماج ، هدف و تمامي وظايف و براي تحقق بخشيدن به اينها به روشهاي لازم داده مي شود مبني براينكه سازمان كدام كار را انجام مي دهد يا مي خواهد انجام دهد ، چه نوع سازمان اي است يا ميخواهد باشد را تعريف كند .

در بررسي دقيق اين تعاريف مشاهده مي شود كه در مورد محتوي كلي استراتژي يك درك مشترك وجود دارد ، ولي بعضي تفاوتها نيز در ميانشان ديده مي شود ، براي مثال آنسف استراتژي را جداي از اهداف سازمان بررسي كرده است ، بنابه نظر او استراتژي در كل ، روش تصميم گيري با اطلاعات ناقص با وجود ريسك و نامعلومي است .در معناي دقيقتر ، طرز حركت مشخص شده براي تحقق بخشيدن به يك هدف است 

چندلر و اندروز هنگامي تعريف استراتژي ، تعيين هدف و استراتژي را باهم بررسي كرده اند و آن دو را به عنوان يك فرآيند درازمدت به شمار آورده اند ، بنابه اين رويكرد استراتژي يك فرآيند دراز مدتي است كه موفقيتهاي گذشته سازمان ، وضعيتي كه در آن قرار دارد و در آينده چه چيزهايي انجام خواهد داد را دربرمي گيرد. آنتوني و تايلس هم همراه با پذيرفتن‌همين ‌رويكرد ، استراتژي را‌ بعنوان مجموعه اي از اهداف و سياستها درنظر آورده اند.

هافر و شندل هم‌در‌تعريف‌خود‌روابط بين‌سازمان‌و‌محيطش را در اولويت قرار داده اند 

دراین پايان نامه استراتژی به عنوان اهداف و ابزارها (فعاليتها و منابع لازم براي رسيدن به اهداف) مورد بررسي قرار ميگيرد.بنابراين استراتژي را به عنوان (تجزيه و تحليل روابط بين سازمان با محيط خويش ،تعيين مسير و اهداف سازمان ، تثبيت فعاليتهايي كه آنها را تحقق خواهد بخشيد و تنظيم دوباره سازمان با تخصيص منابع مورد نياز) مي توان تعريف كرد.

 

در اين تعريف ، استراتژي به عنوان مفهومي متفكرانه است كه تعيين مي كند سازمان بايد در كدام حيطه ها فعاليت كند ، به كدام اهداف با كدام وسيله و ابزارها برسد و از كدام قالبهاي رفتاري متابعت كند ، زيرا در مفهوم كلي سمت و سوي سازمان ، اهداف قابل سنجش و در رابطه با آنها وسايل و روشها از ويژگيهاي تعيين كننده استراتژي هستند.محيط بيروني به عنوان عامل شكل دهنده ويژگي هاي تعيين كننده ، اساس و بنيان استراتژي به شمار آمده است ، زيرا رفته رفته محيط بيروني به گونه اي فزاينده تغيير مي كند به سبب وابستگي متقابل سازمان با محيط ، تغيير و انطباق سازمان با محيط ضروري می سازد.

 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter