طبقه بندي مدل هاي برنامه ريزي استراتژيک با تمرکز بر نوع سازمان

580,000 ریال

دانلود رایگان اصل مقاله


    مشخصات کلی

  • کد 55004
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 115

چکیده فارسی

چكيده

فرايند برنامه ريزي استراتژيك فرايندي است كه شركت هاي موفق و صاحب نام دنيا در سطوح ملي و بين المللي از آن بهره مي گيرند. اين شركت ها برنامه ريزي استراتژيك را وسيله اي براي دسترسي به اهداف بلندمدت قلمداد مي كنند و بسياري از آن ها قسمت عمده از موفقيت هاي خود را مرهون به كارگيري اين نوع برنامه ريزي مي دانند. در همين راستا مدل هاي متعددي توسط نظريه پردازان ارائه و مورد استفاده واقع شده اند.

با وجود اينكه بسياري از نويسندگان و ايجادكنندگان  چنين مدل هايي ابراز داشته اند كه انواع مدل ها مي توانند بسته به موقعيت استقاده شوند ولي به دليل آشكار نبودن ماهيت كاربرد بسياري از آن ها و عدم وجود راهنمايي در اين زمينه سازمان هاي متعددي در مسير برنامه ريزي استراتژيك با مشكل مواجه شده و خسارات قابل توجهي را متحمل شده اند.


2-1 مقدمه

هنوز دير بازي از ظهور متفكراني بزرگ چون فرديك تيلور و آدام اسميت و تاثيرات انديشه ايشان بر توسعه صنعتي جوامع غربي نگذشته است كه چارچوب بسياري از نظرات ايشان سست شده جملگي به عنوان نگرش سنتي و فاقد كارايي لازم براي تأمين نيازهاي موجود، به بوته فراموشي سپرده شده اند.

تئوري هاي سازماني بايد به طور مستمر مورد بازنگري قرار گيرند. اهداف و آرمان هاي سازماني بايد هر از چند گاهي دوباره تعريف شده و به طور خلاصه داراي قابليت پيش بيني شگفتي باشند. آينده نيز به قدري سريع حركت مي كند كه نمي توان آن را پيش بيني نمود لذا بايد به جاي برنامه ريزي محض،  بر داشتن ديدگاه استراتژيك در شرايط محيطي و پاسخگويي سريع سرمايه گذاري نمود. شتاب تغييرات سبب تغيير قواعد پيروزي در تجارت و صنعت شده است. شرايط جديد،  توانمندي هاي فكري فراتر از اذهان تك تك ابر مردهاي كارآفرين را مي طلبد و بايد با مكانيزم هايي به تجمع دانايي پرداخته، راهكارهاي كارآمد را انتخاب  کرده تا بتوان به بهترين دستاوردها رسيد.

با توجه به مطالب بيان شده برنامه ريزي استراتژيك براي سازمان ها به عنوان راهكار نوين مديريتي مي باشد. در اين فصل برخي از اصطلاحات و مفاهيم برنامه ريزي استراتژيك توضيح داده شده است .


2-2- برنامه ريزي

برنامه ريزي  نقطه شروع تمامي حركت هاي مديريت است كه اهميت آن از گذشته اي دور بر همگان آشكار گرديده است و آن را اساسي ترين وظيفه مديريت دانسته اند.

در همين راستا سير تحول جوامع بشري از صورت ساده به پيچيده و حركت شتابدار بشريت در ابعاد مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وتكنولوژيكي به ويژه در قرن حاضر صحنه هاي جديدي آفريد و هر روز روابطي جديد مطرح نمود به نحوي كه اكثر وظايف مديريت از جمله برنامه ريزي را دگرگون ساخت. بر اين اساس بر نامه ريزي در مديريت،  همگام با تحولات جوامع بشري و در پاسخگويي به نياز هاي زمان،  به شكلي نو  و نگرشي جديد مطرح گرديد  وصاحب نظران فراواني را به خود اختصاص داد طوري كه امروزه ادبيات غني در زمينه برنامه ريزي در دست مي باشد.

بدين منظور و به جهت آشنايي با دستاوردهاي بشري در زمينه ادبيات و فرهنگ برنامه ريزي اعم از برنامه ريزي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت و به طور خاص برنامه ريزي استراتژيك تعاريفي ارائه گرديده است كه هر چند دسترسي به يك نظريه به سختي ميسر است وليكن به منظور نماياندن مفهوم گسترده و فراگير برنامه ريزي، به طور خلاصه به هريك از اين مفاهيم خواهيم پرداخت.


2-2-1- تعاريف برنامه ريزي 

برنامه ريزي عبارتست از برآورد احتياجات آينده و تعيين منابع براي تامين آن احتياجات.به عبارتي ديگر برنامه ريزي تصميم گيري در مورد آنچه كه بايد انجام گيرد و اينكه چگونه بايد انجام گيرد توصيف مي شود.

برنامه ريزي فرايندي است كه در آن نحوه توليد، گردش و هماهنگي اطلاعات در بخش كارشناسي به نحو سازمان يافته اي به بخش تصميم گيري مرتبط مي گردد. [12]

مينتزبرگ (1994) بيان مي كند: برنامه ريزي فكر كردن راجع به آينده يا كنترل آن نيست بلكه فرايندي است كه مي تواند در انجام اين امور مورد استفاده قرار گيرد. برنامه ريزي تصميم گيري در شكل معمول آن نيست بلكه مجموعه اي از تصميمات هماهنگ اتخاذ شده در قالب فرايند برنامه ريزي توليد مي شوند. برنامه ريزي مي تواند براي زمان حال يا آينده انجام شود. برنامه ريزي عبارتست از فرايند داراي مراحل مشخص و به هم پيوسته،  براي توليد يك خروجي منسجم در قالب سيستمي هماهنگ از تصميمات. [4]

بر طبق اين تعريف تصميم گيري هاي مقطعي و ناپيوسته و اتخاذ سياست ها براي پيشبرد سازمان در زمان حال يا آينده برنامه ريزي نيستند. اگر چه بعضي از شركت ها و سازمان ها بدون برنامه ريزي توانسته اند آينده سازمان را در نظر داشته و بقاي آن را تضمين نمايند. برنامه ريزي فرايندي است كه مي تواند در هدايت سازمان به كار گرفته شود. 


2-2-2- خصوصيات برنامه ريزي

برنامه ريزي متكي بر انتخاب و مرتبط ساختن حقايق است. حقايق، مفاهيم واقعي قابل آزمون و اندازه گيري هستند . ديدگاه ها، عقايد، احساسات و ارزش ها به عنوان حقايقي تلقي مي شوند كه فرايند برنامه ريزي براساس آنها سازمان داده مي شود. همانطور كه اشاره شد برنامه ريزي صرفاً يك فرايند تصميم گيري نيست بلكه فرايندي شامل روشن ساختن و تعريف حقايق و تشخيص تفاوت بين آنهاست يا به عبارتي گونه اي  فرايند ارزيابي است كه در پايان آن براي انتخاب حقايق ارزيابي شده تصميم گيري مي شود.

برنامه ريزي از نظر دنينگ  (1971) يك فرايند ذهني آگاهانه با خصوصيات زير است:

1) تشخيص يك نياز يا انعكاس يك انگيزه

2) جمع آوري اطلاعات

3) مرتبط ساختن اطلاعات وعقايد

4) تعريف اهداف

5) تامين مقدمات

6) پيش بيني شرايط آينده

7) ساخت زنجيره هاي متفاوتي از اقدامات مبتني بر تصميمات متوالي

8) رتبه بندي و انتخاب گزينه ها

9) تعريف سياست ها

10) تعريف معيارهاي ابزار ارزيابي برنامه [12]

2-2-3- تعريف برنامه 

برنامه بياني روشن،  مستند و مشروح از مقاصد و تصميمات است( مينتزبرگ،1994). برنامه خروجي فرايند برنامه ريزي است؛ اما برنامه ريزي يك فرايند پيوسته است كه پيش از اتخاذ هر تصميمي آغاز شده و پس از اجراي آن تصميم ادامه مي يابد. برنامه ها تهيه شده و اجرا مي گردند و نتايج آنها براي برنامه هاي جديد و در طول فرايند برنامه ريزي مورد استفاده قرار مي گيرند.( ميگليور  و ديگران،1995) [12] 


2-2-4- انواع برنامه ريزي

از جنبه ماهيت 

1) برنامه ريزي فيزيكي: مانند طراحي شهر، طراحي كارخانه، طراحي دفاتر اداري و آنچه به فضاي اشيا مربوط مي شود.

2) برنامه ريزي سازماني: دسته بندي فعاليت ها،  توسعه الگو يا ساختار روابط كاري بين نيروي انساني سازمان، تعريف سلسله مراتب، اختيارات، طبقه بندي مشاغل و توسعه نيروي انساني.

3) برنامه ريزي فرايند: توسعه روش ها يا فرايند ساخت و توليد، توالي حركات و امور مورد نياز فرايند 

4) برنامه ريزي مالي: تأمين بودجه مورد نياز در زمان خواسته شده،  مديريت بودجه در دسترس براي استفاده بهينه از آن و سرمايه گذاري مناسب. به عبارت ديگر برنامه ريزي مالي ارائه خدمات در قالب پول به ديگر افراد بخش هاي سازمان مي باشد.

5) برنامه ريزي وظيفه اي: اين نوع برنامه ريزي مربوط به وظيفه اصلي است كه سازمان به عنوان يك وظيفه هميشگي انجام مي دهد. برنامه ريزي وظيفه اي تركيبي از برنامه ريزي فيزيكي،  سازماني و مالي براي پاسخ به اهداف وظيفه اي است.

6) برنامه ريزي عمومي: اين برنامه ريزي يك برنامه ريزي مادر براي كل شركت يا سازمان است. برنامه ريزي عمومي تركيب و انسجام برنامه هاي وظيفه اي را باعث شده و چارچوبي براي آن ارائه مي دهد. برنامه ريزي عمومي تركيبي از برنامه ريزي سازماني،  فرايند مالي و وظيفه اي است. در اينجا برنامه ريزي از نوع عمومي مورد نظر است.

ازافق زماني

برنامه ريزي را از اين جنبه مي توان در قالب برنامه ريزي كوتاه مدت ( برنامه ريزي عملياتي و تاكتيكي) برنامه ريزي ميان مدت و برنامه ريزي بلند مدت دسته بندي نمود. [14]


2-2-5 روش انجام برنامه ريزي

بيشتر برنامه ريزي ها بر اساس ديدگاه عقلاني داراي شكل آرمان ها و اهداف، طرح ها و اقدامات، منابع مورد نياز مي باشند. در آن مدل ها ابتدا آرمان ها و اهداف سازمان ها تبيين شده سپس طرح ها و اقدامات لازم تعيين و در نهايت منابع مورد نياز براي انجام  برآورد مي گردد. [14]


2-2-6- برنامه ريزي و تغيير

تغيير در شرايط محيط، سياست ها، نگرش ها، ساختارها، نظام ها و غيره عواملي هستند كه بر آرمان ها و اهداف برنامه ريزي تأثير گذاشته كه در نهايت باعث تغيير برنامه مي گردند. برنامه ريزي به شكل اشاره شده در فوق ظرفيت و توانايي مقابله با چنين تغييراتي را نداشته ومنجربه شكست مي گردد. اين شرايط موجب رشد اين تفكر شد كه در برنامه ريزي بايد بتوان مطابق با تغييرات، جهت حركت سازمان را تغيير داد و جهت و رفتار جديدي را درپيش گرفت.

 

اين نگرش زمينه ساز ابداع برنامه ريزي استراتژيك شد. به عقيده برويين  (1995) برخلاف برنامه ريزي سنتي كه در آن آرمان ها و اهداف تعيين مي شوند در برنامه ريزي استراتژيك هدف تبيين و تدوين استراتژي است. بسته به نوع تنوع و ماهيت تغييرات موجود در محيط مي توان تركيبي از برنامه ريزي سنتي و برنامه ريزي استراتژيك را به كار برد. [14]

 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter