بررسی رابطه میان راهکارهای دیجیتالی و موفقیت کسب و کار الکترونیکی

350,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 52003
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 128
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
  • صاحب اثر علی نصیری

چکیده فارسی

ظهور فناوریهای اطلاعات و ارتباطات جدید از قبیل فناوریهای ارتباطات از راه دور، شرکتها، افراد و سازمانها را قادر می سازد تا به کسب و کار و تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند. این سازمانها، فرصتهایی را فراهم می کنند تا منابع و مهارتهایی را که به تنهایی توسط افراد آن سازمان، قابل دستیابی نیستند از طریق منابع بیرون سازمان در دسترس قرار گیرند و طبق تعریف، انجام الکترونیکی کسب و کار است که فرصتها و مزیتهای فراوانی را در اختیار شرکتها، دولتها، و هم مصرف کنندگان می گذارد. دغدغه و سوال اصلی این تحقیق عبارت است از این که چه رابطه ای بین راهکارهای دیجیتالی و موفقیت کسب و کار الکترونیکی وجود دارد؟ راهکارهای دیجیتالی در اینجا عبارتند از دسترسی دانش دیجیتالی، غنای دانش دیجیتالی، دسترسی فرایند دیجیتالی و غنای فرایند دیجیتالی. برای موفقیت کسب و کار الکترونیکی از چهار منبع ارزش آفرینی کارایی، تکمیل کننده ها، تحکیم روابط با مشتریان و شرکای تجاری و نوآوری استفاده شده است.

 مقدمه

فيلوس و بناهان  (2000 ، صص 3-20) چنين مطرح مي كنند كه اقتصاد ديجيتالي جديد  كه نتيجه پيشرفتهاي فناوريهاي شبكه است ، مجموعه جديد از قواعد و ارزشها را ايجاد مي كند كه رفتار عاملان آن را تعيين مي كند. اين عاملان مي توانند بصورت سازمانهاي تجاري و غير انتفاعي و يا ديگر بازيگران بازار يعني مصرف كنندگان فردي و گروهي، متمايز شوند. بازارهاي ديجيتالي، فرصتهاي جديد و غير محدودي را براي كساني كه در آن كار مي كنند، ارائه مي دهد . تحقق اين فرصتها، چالشهاي جديدي را بهمراه دارد. بازيگران در اقتصاد ديجيتال در مي يابند كه براي كسب منافع، نگرشها و ديدگاههاي سنتي براي انجام كسب وكار، نياز به تعريف مجدد دارد. در نتيجه، مفاهيم سنتي كسب و كار رها مي شود و مفهوم سازمان توسط موجوديتهاي جديدي جايگزين مي شود كه چالشهاي ذاتي اين دوره اقتصادي جديد را منعكس مي كند. در  جريان انقلاب صنعتي، شركتها به ميزان شگرفي، از جوامع يك پارچه روستايي به كانوني از سازمانهاي شهري مستقل، تغيير يافت . اين در دهه 1980 و 1990، با معرفي فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و ظهور سريع پارادايمهاي كسب و كار الكترونيكي، جهاني تر و بيشتر مبتني بر همكاري شد. شركت در عصر ديجيتالي، بصورت شبكه اي مي باشد يعني پيوند متقابل بر اساس سطوح مختلف:

•بر اساس سطح زير ساخت اطلاعات  ( يعني از طريق اينترانت ها ) 

•بر اساس سطح سازماني ( مثل رها كردن ساختارهاي سرسام آور سلسله مراتبي گذشته و جايگزيني آنها با تيم ها ) 

•بر اساس سطح شايستگيها  ( مثل شبكه سازي مبتني بر دانش ) 

از بين رفتن مفهوم سنتي سازمان، يكي از نشانهاي  اقتصاد آينده است و سازمانها بطور فزاينده اي وابسته به فناوري مي شوند . 

در اقتصاد جديد، پايه ارزش آفريني، بيش از اين، روي داراييهاي ملموس و قابل سنجش  ، معطوف نيست. بر خلاف سازمانهاي سنتي كه ارزش آفريني به ميزان زيادي، از سرمايه گذاري در چيزهاي ملموسي مثل كارخانه و ماشين آلات بدست مي آمد، سازمانهاي عصر ديجيتال  يا "سازمانهاي هوشمند"   از قدرت منابع هوشمند از قبيل اطلاعات / دانش، ارتباطات، علائم تجاري و هوشمندي مبتني بر نوآوري و همكاري استفاده مي كنند تا فرصتهاي جديد را شناسايي و بهره برداري كنند. 

بعلاوه ،محيطهاي نا مطمئن و بسيار متغير اقتصاد جديد، نياز به تواناييها و شايستگيهاي جديد سازماني دارد. مزيت رقابتي، بيشتر قابليت انطباق سازماني بدست مي آيد تا كارآيي سازماني. 

 

فناوريهاي سازمان اقتصاد جديد، فناوريهايي هستند كه به شكل دهي جامعه اطلاعاتي كمك كردند يعني فناوريهاي اطلاعات، ارتباطات و محتوا ، فضاي ديجيتالي واحدي را ساخته اند كه به وسيله ويژگيهاي برجسته زير مشخص مي شوند:

اتصال و ظهور محيطهاي شبكه اي، همكاري متقابل شركتها در عمليات يكديگر  و حذف مرز سازماني  و سرعت و كيفيت بهتر جريان اطلاعات و ارتباطات. 

فناوريها و استانداردهاي همكاري متقابل ، كليدي براي كسب و كار الكترونيكي است . نيازمنديهاي كسب و كار در اقتصاد ديجيتالی، متنوع و پيچيده است و قابليتهاي تكنولوژيكي، همچنان در حال ظهور است:

1-TCP/IP بعنوان پروتكل شبكه اي حاضر در همه جا و در يك زمان  براي مبادلات باز اينترنتي همراه با HTTP بعنوان پروتكلي براي مبادلات مرتبط با وب عمل خواهد كرد. براي ترمينالهاي موبايلي، پروتكل دسترسي بي سيم (wAP )، نقش مشابه قابل توجهي را بازي خواهد كرد .

2-عاملهاي هوشمند سيار   به ميزان قابل توجهي روش كار سيستمهاي پراكنده را تغيير داده است . همه نرم افزارهاي عاملي تكامل يافته مبتني بر جاوا هستند و مزيت چار چوب جاوا را بدست مي آورند كه به نظر مي رسد براي سيستمها و برنامه هاي كاربردي عاملي سيار، مناسبترين است. هوشمندي عاملها، بخشي از معماري درونيشان خواهد بود.

3-بخاطر ظهور XML ، سيستمهاي پيغام رساني  ، اخيرا توجه زيادي را به خود جلب كرده است. سيستم پيغام رساني جاوا  بنظر مي رسد كه در ميان سيستمهاي موجود  مطلوبترين باشد چون در چارچوب  جاوا ارائه مي شود و فعالیتهاي هماهنگ سازي با COBRA 3 احتمال استفاده اثر بخش آنها را افزايش خواهد داد . XML همچنين نقش قابل توجهي در تعريف پروتكلهاي باز ارزش افزوده اينترنت براي كار كردهاي كسب و كار الكترونيكي، بازي مي كند .

4-در حيطه سيستمهاي جريان كار، مفاهيم، چارچوب، معماري و واسطهايي  كه توسط مجموعه مديريت جريان كار6 پيشنهاد مي شود، پايدارترين، قابل پذيرش ترين و واقعي ترين ها هستند . 

 

سازمانها در اقتصاد ديجيتالي با توجه به توسعه هاي تكنولوژيكي كه در بالا گفته شد، دگرگون شده اند. اقتصاد جديد، " ديجيتال" است و سازمانهايي كه در آن مشاركت مي كنند، " بايت را بجاي آجر"  جايگزين كرده اند.همچنان كه سازمانها براي "ديجيتالي شدن" آماده مي شوند، تنها تعداد كمي از آنها به نظر مي رسد كه واقعا تمام استلزامات اين انتقال را در فرايندهاي كسب و كارشان و روي سازمانشان به اجرا در بياورند. اين انتقال چيزي بيشتر از برقراري ساختاري ديجيتالي را شامل مي شود و حتي چيزي بيشتر از توانايي ورود به همكاري مجازي با ديگران را نياز دارد. شكلهاي مجازي سازماني بنابراين تنها يك عنصر از چيزهاي مورد نياز براي سازمانهاي اقتصاد ديجيتال را دارا مي باشد. 

استلزامات روند هاي بالا براي سازمانها به ازدياد اصطلاحات فني  كه در ابتدا براي شركتها بكار برده مي شد، منجر شده است، واژگاني از قبيل كسب و كار چابك  ، سازمان شبكه اي  ، شركتهاي مجازي  ، كسب و كار توسعه يافته  ، سازمان حاكم  ، كسب و كار دانشي  ، سازمان ياد گيرنده، و سازمان هوشمند. هر تعريفي، اختلاف جزئي خود را دارد كه بسته به مشخصه هاي ويژه يا تركيبي از ويژگيها، بيانگر تاكيد خاصي هستند. واژه سازمان هوشمند براي نمونه، براي سازمانهايي استفاده مي شود كه دانش مدار هستند، شبكه اي هستند، بطور پويا با كارها و شكلهاي جديد سازماني منطبق مي شوند، يادگيرنده هستند و براي ايجاد 

و بهره برداري از فرصتهاي از فرصتهايي كه توسط اقتصاد جديد فراهم مي شود چابك 

(سريع در انتقال) هستند. نهايتا همه آنها بر نياز به پاسخگويي به ماهيت متغير 

اقتصاد ديجيتال، بصورت پويا و نوآورانه تاكيد دارند. بهرحال فرصتهاي دائما 

در حال تغيير بازار و مشتري در اقتصاد ديجيتال اين اطمينان را مي دهد 

كه فرمول جهاني واحدي براي توصيف سازمان هوشمند نمي تواند وجود داشته باشد. با وجود

 

 

 

 اين، استيون گلدمن و همكارانش  ، چهار بعد استراتژيك رفتار چابك را كه براي سازمانهاي هوشمند بسيار مهم هستند را توصيف كرده است. اين ابعاد عبارتند از: تمركز بر مشتري، تعهد به همكاري درون و بين سازماني، سازماندهي در مقابل عدم قطعيت و تغيير كلان، و توانايي تحت نفوذ و تاثير قرار دادن افراد (فرهنگ كار آفريني) و دانش (سرمايه عقلايي)  .

 

قابليتها و مشاركتهاي مبتني بر همكاري و شبكه براي اكثر سازمانهاي تجاري بزرگ و كوچك، به منظور موفقيت رقابتي در بازارهاي جهاني بسيار متغير، امري محوري شده است. امروزه،سازمانهاي هوشمند، اين توانايي را دارند تا طيف گسترده اي از مشاركتهاي مبتني بر همكاري را تجسم كنند، شكل دهند و حفظ كنند، بدين منظور، نياز است كه چالش "ظرفيت همكاري" ، به قابليت اصلي سازمان تبديل شود.

سازمانها به خاطر ارزش افزوده اي كه در اين مشاركتها وجود دارد، در اين مشاركتها وارد مي شوند، سازمانها با ورود به همكاري با ديگران، اهداف استراتژيك گوناگوني را دنبال 

مي كنند، اهدافي مانند: 

•بهينه سازي منابع، تسهيم سرمايه گذاري در مورد زير ساختار، تحقيق و توسعه، دانش بازار و غيره، و به اشتراك گذاري خطرها، اين در حالي است كه روي قابليتهاي اصلي هر شريك تمركز مي شود.

•ايجاد هم افزايي  ، بوسيله پيوند دادن قابليتهاي مكمل (يعني ارائه يك راه حل به مشتري، تا صرفا ارائه يك محصول يا خدمت).

•دستيابي به توده، بصورت سرمايه گذاري، سهيم شدن در بازارها و مشتريان.

•افزايش سود دستيابي، به بازار در زمان كوتاهتر، كيفيت بالاتر، با سرمايه گذاري كمتر. 

شبكه سازي در سطح فناوري اطلاعات و ارتباطات، سازمانها را قادر مي سازد تا به سوي شكلهاي سازمانهاي توسعه يافته و مجازي حركت كنند، اين ممكن است كافي نباشد و نياز است تا سازمان از ساختارسلسله مراتبي سرسام آور به ساختار هاي تخت و تيم ها تغيير كند. گام بعدي، در بر گرفتن بعد دانش در شبكه است تا افراد را در آن تيم ها قادر سازد تا بطور پويا با يكديگر پيوند برقرار كنند و اطلاعات و دانش را به اشتراك بگذارند. شكل 2-1 نشان مي دهد كه چگونه سازمانهاي هوشمند، يك ساختار شبكه اي دارند كه شامل همه سه بعد مي شود.

بوكما  (2000، صص 361-371 ) بيان ميدارد كه با افزايش رقابت و جهاني سازي، شركتها در يافته اند كه آنچه موفقيت را براي آنها ايجاد مي كند، دانش فني در كسب و كارشان است كه نياز است براي فعاليتهاي ادامه دار، بسيج شوند. تغييرات شگرفي در الگوهاي سازماني در حال ظهور است بطوريكه ساختارهاي ايستا و سلسله مراتبي، بسرعت محو مي شود و رويكردهاي تيم پروژه اي انعطاف پذير تر بطور گسترده، فراگير مي شود. همچنين موانع سازماني در حال تضعيف شدن است و بنگاهها بايد باشركاي تجاري، مشتريان و ارباب رجوع هايشان، بسيار نزديكتر كار كنند. تيمهاي انعطاف پذير كه شامل اعضايي يك بنگاه يا چند بنگاه هستند، گروهي از افراد را در طول يك پروژه، دور هم جمع مي كنند و پس از اتمام پروژه، منحل مي شوند.جدا از ائتلاف در دسترس افراد، تيم هاي جديدي با اعضاي متفاوتي از پروژه هاي دیگرتشكيل مي شوند و اطلاعات و دانشي كه در پروژه هاي گذشته ايجاد شده است،  به آساني از بين مي رود. همچنين افزايش قابل توجهي در استفاده از دور كاري  بوده است كه عليرغم منفعت آن، جوامع اجتماعي ميان كاركنان را در بنگاه سنتي، متلاشي كرده است؛ افرادي كه متكي بر فرهنگ مشترك و دانش و درك مشترك بودند. در نهايت، رشد تصاعدي مثال زدني اطلاعات و بار اضافي آن، زندگي افراد را بسيار دشوار كرده است. 

در اين محيط كاري منعطف و پويا، راهكارهاي منعطف و پويا نياز است تا به فرد، كمك كند تا بطور اثر بخش، اطلاعات و دانشي را كه ايجاد مي كند با ديگر اعضاي تيم به اشتراك بگذارد. اين اطلاعات و دانش، نياز است كه به شيوه اي دروني، سازماندهي شود و براي هدايتگري به شكلي ساده در آيند، همچنين منبع و شرايط اصلي آن اطلاعات و دانش، نياز است كه روشن شود تا به كاربر اجازه دهد تا زمانيكه از اين منابع، دوباره در شرايط ديگري در كار جديدي استفاده مي كند، بطور صحيح، آن منابع را تفسير كند.

 

در اين فصل به ادبيات و مباحث نظري تحقيق پرداخته مي شود كه شامل چند زير موضوع كليدي مرتبط با موضوع تحقيق مي باشد: در ابتدا نگاهي به پيشينه تحقيق مي اندازيم. بعنوان اولين موضوع كليدي به بررسي كسب و كار الكترونیكي مي پردازيم. پس از آن به تشريح دانش و در ادامه به بررسي فرايند ديجيتال مي پردازيم. عوامل موثر بر موفقيت كسب و كار الكترونيكي در نوشته هاي پيشين، بحث بعدي مي باشد. سرانجام، جمع بندي و رويكرد اين تحقيق در لحاظ كردن متغيرها ذكر مي شود.

 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter