نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات: مواردی از بازارهای در حال ظهور

190,000 ریال

دانلود رایگان اصل مقاله


  مشخصات کلی

 • سال انتشار سال 2016
 • کد 24082
 • فرمت فایل word
 • تعداد صفحات ترجمه 31
 • اصل مقاله لاتین رایگان است
 • منبع Sciencedirect
 • نام مجله Research in International Business and Finance
 • وضعیت مدل مقاله مقاله فاقد مدل می باشد
 • مترجم یا مترجمان خانم محمودی
 • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
 • جداول داخل مقاله ترجمه نشده است
 • تصویر برداری و درج نمودارها و شکل ها در ترجمه انجام شده است
 • بخش ضمایم مقاله (Appendix) ترجمه شده
 • وضعیت پرسشنامه مقاله فاقد پرسشنامه می باشد
 • کیفیت ترجمه متوسط

چکیده فارسی

این مقاله به بررسی نقش اطلاعات عمومی و اقتصادی در جریان نقدینگی  روزانه و ریسک نقدینگی روزانه در بازار سهام تونس می پردازد. نتایج تجربی ما براساس مدلهای ARMA و GARCH نشان می دهد که برای سهام عمده تونس،به تدریج سهام عمومی ارائه شده همراه  با اطلاعات خصوصی به تدریج در بازار بوده و عامل غالب در بهبود نقدینگی  در بازار سهام تونس می باشد. بهبود نقدینگی توسط یک کاهش در تولید بوده و افزایش را به بهترین صورت داشته است. نتایج ما به وضوح نشان می دهد که ورود اطلاعات عمومی به صورت پی در پی عامل غالب در تولید افزایش ریسک نقدینگی می باشد و منجر به ایجاد شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می شود. در حالی که ظهور اطلاعات  خصوصی به شیوه ای غالب در ریسک نقدینگی مرتبط ،افزایش تولید عامل را در بهترین حد داشته است. علاوه براین،نتایج ما نشان می دهد که تداوم ریسک نقدینگی زمانی از بین می رود که حجم معاملات و عدم تعادل در سفارش به عنوان متغیرهای توضیحی در معادله واریانس شرطی گنجانده شود.


 

مقدمه

نظریه ساختار اساسی بازار به عنوان نظریه بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد که در آنفرض براین است که خطر تعیین کننده اصلی قیمت دارایی ها است و به چالش کشیده شده است. اندرسون در سال 1996 نشان می دهد که نظریه ساختار نشان دهنده این است که بازده دارایی براساس ورود اطلاعات جدید در بازار تولید می شود. مطالعات اولیه در نظریه ساختار  در ابتدا تاثیر حجم معاملات را در نقدینگی به ویژه در بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار داده است. لامورکس و لاستراپس در سال 1990 حجم معاملات اندازه گیری شده از اطلاعات عمومی نهفته را در نظر گرفته است. محققین نشان می دهند که اطلاعات عمومی ممکن است نابرابر میان بازیگران اصلی بازار در دسترس باشند. و ممکن است فسیر متفاوتی به وجود بیاید. محققین همچنین توجه دارند که انتشار اطلاعات در بازار منجر به ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری برای انجام معاملات شده و محققین به این منظور تلاش کرده اند که اقدام به ارائه شواهدی در رابطه با بازده و بازگشت نوسانات را با اندازه گیری متغیرهای فعالیت های معامله  ارائه کنند. شواهد در مورد این رابطه در هردو توضیح نظری نهفته است.1-مخلوطی از فرضیه توزیع MDH2-اطلاعات متوالی ورودی SIAH

 

با توجه به این فرضها،بازار فعال معمولا نقدینگی بیشتری داشته و بیشتر سهام معامله کمتر گسترش می یابد. با توجه به تحقیقات دمسترز در سال 1968،نتایج از طریق یک واسطه گری رقابتی بوده است. تقاضای معاملات عالی منجر به سود بیشتر برای فروشندگان شده و از این رو خدمات نقدینگی ارزانتری را ارائه می کند. علاوه براین،هزینه های پایین تر به طور طبیعی بیشتر در هر بازار خواهد بود.در این مفهوم نقدینگی ارائه شده به عنوان خروجی از یک بخش با دسترس به فناوری واسطه گری خاص می باشد. نتایج مشابهی در برخی از مدلهای کلاسیک اطلاعات متقارن تایید شده است. کایل در سال 1985 نشان می دهد که تعادل در بین تامین کننده نقدینگی و معامله گران آگاه مستلزم آن است که تقاضای آگاهانه با تقاضای ناآگاهانه متعادل شوند،در حالی که عدم نقدینگی  معکوس با مقیاس تقاضای ناآگاهانه متناسب می باشد که به دلیل تحرکات بیشتر ارائه شده در کل جریان سفارش بوده که در شکل گیری تاثیر کمتری داشته است. همچنین حجم بیشتر دلالت بر نقدینگی بالاتر دارد. همان نتایج در یک مدل سوم نیز تایید شده است. لیمین و مک کال در سال 1986 نشان می دهد که فعالیت های جستجو به هر دلیل نقدینگی را کاهش می دهد. با این حال،عدم وجود یک رابطه  پویا  بین نقدینگی و جریان اطلاعات به منزله یک چالش برای تحقیقات می باشد.در طول سه دهه گذشته،بسیاری از محققان تلاش کرده اند که به تجزیه و تحلیل رابطه نقدینگی،ریسک نقدینگی،و اطلاعات بپردازند. تحقیقات اولیه بین نقدینگی،ریسک نقدینگیو  حجم معاملات بررسی شده است. بسیاری از معاملات رابطه منفی را بین شکاف قیمت های  پیشنهادی خرید و فروش را به عنوان یک بروکسی قیمت برای نقدینگی و حجم معاملات را ارائه کرده است. محققان دیگر عمق تاثیر بر حجم معاملات را در مقدار بروکسی نقدینگی نسبت داده اند. چن و وو در سال 2008 تایید کرده اند که این عمق در بهترین حالت در حجم معاملات است . در حالی که حجم معاملات این را دربهرتین حد ایجاد نمی کند. چانگ و همکارانش در سال 2009نشان دادند که رابطه مثبت بین حجم معاملات و نقدینگی در بازار سهام  وجود دارد. در بازار سهام لندن،تحقیقات کیا و هیلپر در سال 2011 نشان می دهد که برای شرکت های بزرگ،افزایش حجم معاملات منجر به تولید با یک کاهش مشخص می شود که یک پیشنهاد متناسب در گسترش بوده و از این رو بهبود نقدینگی را به دنبال دارد. برای شرکت های کوچک،افزایش حجم معاملات باعث افزایش پیشنهاد متناسب شده و بنابراین شرایط بد نقدینگی را به دنبال دارد. چای و همکارانش در سال 2010 به وضوح اثر ویژگی های تجاری را در شش اقدام نقدینگی در بازار سهام استرالیا را داشته اند. آنها نشان دادند که حجم معاملات عامل تعیین کننده اصلی نقدینگی است. در همان بازار ،فرینو و همکارانش در سال 2011 تاثیر توقف موقت معاملات بر نقدینگی ار مورد ارزیابی قرار دادند. محققین نشان دادند که  این نوع از تجارت پیشنهادهای گسترش دهنده را افزایش می دهد و کاهش عمق بازار را در بهترین شرایط در دوره پس از توقف خواهد داشت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که توقف معاملات منجر به بدترشدن کیفیت بازار می شود که با استفاده از کتابهای الکترونیکی به کار گرفته شده بوده است. فتحی و همکارانش در سال 2012،اندازه گیری اثر فعالیت معامله مانند قیمت،نوسانات و حجم معاملات را در نقدینگی ار بررسی نموده اند. در تحقیقات محققین شواهدی وجود دارد که حجم معاملات را در نقدینگی بازار سهام تهران تحت تاثیر قرار می دهد. مالینوا و پارک در سال 2013 تاثیر سازماندهی معاملات را در حجم و نقدینگی و بهره وری قیمت در بازار فروشنده را نشان  داده است. آنها نشان دادند که حجم معاملات در در بازار با سفارش محدودی وجود دارد و این سیستم برای مکانهای تجاری است. اخیرا کائو و بیستراسک در سال 2014 این فرضیه را ارائه نمودند که در آمریکا،مالکیت نهادی در ریسک نقدینگی از سهام را تحت تاثیر قرار داده و به صورت متفاوت از مالکیت فردی حمایت می کند. سهام ارائه شده توسط موسسات به طور متوسط،در معرض خطر نقدینگی پایین تر از سهام ارائه شده توسط سرمایه گذاران فردی در طول دوره 1990-2012 بوده است. با اشاره به پایگاه داده بازار بررسی EOD بین 15 مارس 2004 تا 31 دسامبر 2011،وانگ و ژانگ در سال 2015 نشان دادند که سهام به شدت معامله شده توسط سرمایه گذاران فردی با نقدینگی بالاتری بوده است. اثر مثبت تجاری فرد سرمایه گذار در نقدشوندگی سهام برای شرکت های با عدم تقارن بیشتری در اطلاعات بوده و سازگار با شرایط تجاری سرمایه گذاری فردی می باشد که باعث کاهش عدم تقارن در اطلاعات قوی تر می شود. این نتایج نشان می دهد  که حجم معاملات تولید شده توسط فرد سرمایه گذار نقدینگی را بهبود بخشیده و با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.این مطالعات تنها در حجم معامله  متمرکز بوده و اطلاعات خصوصی و شرایط تجاری برای تجزیه و تحلیل رابطه بین نقدینگی و ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات،نادیده گرفته شده است. حلقه دوم از تحقیقات در مورد اطلاعات عمومی و خصوصی در تجزیه و تحلیل رابطه بین بازده دارایی ها و جریان اطلاعات می باشد. جان و فونگ در سال 2000 و چوردیا و همکاران در سال 2002 پیشنهاد کردند که عدم تعادل در سفارش ممکن است یک بروکسی برای اطلاعات خصوصی باشد. محققین نشان دادند که وجود عدم تعادل در سفارشها ملزم در سازندگان به حکتی منجر شده است که به دور از تعادل در مطلوبیت موجود می باشد. برای غلبه بر این شکل ،سازندگان بازار به دنبال تنظیم شکاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش بوده که به جلب سفارشات در جایگاه مطلوب خود می انجامد. این شهود همزمان با نظریه انتخاب مشاهدات است که در آن عدم تعادل جریان سفارش در افزایش هزینه های تولید شده توسط موجودی موقعیت نادرست از سازندگان بار کمک می کند.از دیدگاه تجربی،مطالعات کمی در رابطه با عدم تعادل سفارش با تعداد نقدینگی بررسی شده است. شس و استار در سال 2002 نشان دادند که عدم تعادل سفارش توسط یک اثر مثبت بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بوده و تاثیر منفی آن بر عمق آن در بهترین حد است. جوردیاو همکارانش در سال 2002 نشان دادند که عدم تعادل در سفارش به طور قابل توجهی با تغییر نقدینگی روزانه در مورد بازار سهام ایالات متحده در ارتباط است. این همچنین نشان می دهد که خرید و یا فروش،بیش از حد به عنوان عامل تعیین کننده اضافی در حجم معاملات در توضیح نقدینگی است. که و همکارانش در سال 2006 نشان دادند که در طول ماه ژوئیه 2004 تا دسامبر سال 2004 برای بازار سهام تایوان،عدم تعادل در سفارش یک تاثیر مثبت برای شکاف قیمت پیشنهادی در خرید و فروش داشته و اثر منفی بر عمق آن در بهترین حد بوده است. اخیرا دی و رادهاکریشنا ر سال 2013 بازار بورس را بررسی نموده اند. محققین نشان دادند که احتمال تجارت آگاه(PIN) به عنوان یک بروکسی برای کسب اطلاعات خصوصی بوده و تعیین کننده برای یک نمونه 65 تایی از اوراق بهادار ذکر شده است. این مقاله به بررسی ارتبط بین جریان اطلاعات و دو مفهوم دیگر شامل ریسک نقدینگی و نقدینگی  می پردازد که با استفاده از مجموعه از داده های با دامنه بالا می باشد. به صورت تجربی،ما با استفاده از رگراسیون زمانی ،مانند مدلARMA،GARCH،در یک مجموعه داده از 38 سهام فهرست شده در بازار سهام تونس (TSM)از اکتبر2008 تا ژوئن 2009 اقدام نموده ایم. نتایج اصلی این مقله نشان می دهد که اثر مهم از اطلاعات جریان نقدینگی و خطر نقدینگی در اوراق بهادار TSM وجود دارد. سپس ما ثابت می کنیم که هردو جریان اطلاعات عمومی و خصوصی و عوامل غالب در بهبود نقدینگی در TSM موثر است. توجه داشته باشید که از ورود اطلاعات عمومی به گونه پی در پی به عنوان عامل غالب تولید افزایش  ریسک نقدینگی  مربوط به شکاف قیمت پیشنهادی در خرید و فروش  استفاده شده است. همزمان با ورود اطلاعات خصوصی،عمل غالب تولید افزایش ریسک نقدینگی مربوط به عمق را در بهترین حد دارد. تحقیقات موجود  در مسیرهای مختلف کمک کننده است. ابتدا،آثار قبلی عمدتا در کشورهای توسعه یافته بوده است. و مطالعات کمی در بازارهای در حال ظهور مانند کشورهای شرق میانه و آسیایی دیده می شود. موضوع این پژوهش در بازارهای نسبتا ثبات مانند شمال آفریقا و بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نمی گیرد. دوم اینکه، برخلاف مطالعات قبلی،اثر هردو اطلاعاتعمومی و خصوصی و چند اقدام جایگزین  برای نقدینگی و ریسک نقدینگی در تحلیل ما در نظر گرفته می شود. سوم اینکه،سهم اصلی از این مطالعه به بررسی اثر متقابل پویا بین جریان اطلاعات از توزیع سهام نقدینگی بوده است. به خصوص،سوال از اهمیت جریان اطلاعات را می توان با فقدان  مطالعات با اثر ترکیبی از اطلاعات عمومی و خصوصی بر نقدشوندگی و ریسک نقدینگی  و تمرکز بر اثر اطلاعات بوده است. ادامه این مقاله به شرح زیر می باشد. در بخش 2 بحث در مورد بازار سهام تونس بوده و شرح داده می شود. و ساختار بازار و روش کارها در بخش سوم بحث خواهد شد. یافته های تجربی در بخش 4 ارائه می شود. در بخش 5 یافته های اصلی مورد  بحث بوده و ارائه نتایجی را دارد.

 

چکیده لاتین

This paper examines the role of public and private information flows in intraday liquidity and intraday liquidity risk in the Tunisian stock market. Our empirical results are based on ARMA and GARCH-type models and show that, for major Tunisian stocks, gradually elapsed public information together with gradually elapsed private information in the market is the dominant factor in liquidity improvements in the Tunisian stock market. Liquidity improvements are generated by a decrease in the bid-ask spread accompanied by an increase in the depth at best limit. Our results clearly indicate that the arrival of public information in a sequential manner is the dominant factor generating increases in liquidity risk related to the bid-ask spread, while the advent of private information in a contemporaneous manner is the dominant factor generating increases in liquidity risk related to the depth at best limit. Additionally, our results show that liquidity risk persistence disappears when trading volume and order imbalance are included as explanatory variables in the conditional variance equation.

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

 • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
 •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
 • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter