الگوهای تجاری سازی و تجاری سازی نتایج دانشگاهی

380,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 57001
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 95
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
  • صاحب اثر علی نصیری

چکیده فارسی

تحولات در محيط هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي باعث شده که نگرش سنتي به دانشگاه ها بعنوان توليد کننده دانش مورد تجديد نظر قرار گرفته و نگرش جديدي شکل گيرد. در اين نگرش ، دانشگاهها در تبديل دستاوردهاي تحقيقاتي خود به عوامل فراهم کننده رشد اقتصادي ، رفاه عمومي و ثروت جامعه مسئوليت بيشتري عهده دار شده و بايستي تلاش هاي زيادي جهت انتقال و بکارگيري دانش در بخش هاي اقتصادي ، اجتماعي و صنعت انجام دهند که از آن بعنوان تجاري سازي نتايج تحقيقات تعبير مي شود. 


با توجه به اينکه تجاري سازي تحقيقات بعنوان يکي از ماموريت ها و کارکردهاي اصلي دانشگاه ها در کنار آموزش و پژوهش مورد پذيرش قرار گرفته است چگونه مي توان نتايج تحقيقات دانشگاهي را تجاري نمود، 


در طي دهه هاي اخير، ماموريت ، اهداف و برنامه هاي دانشگاهها با تغييرات مهمي مواجه بوده است . در گذشته دانشگاه فقط نقش آموزش را عهده دار بود؛ بطوري که با اولين تحول در نظام دانشگاهي در اواخر قرن ١٩، پژوهش نيز به کارکردهاي آن اضافه شد(٢٠٠٣:١١٠ ,Etzkowitz). 


در اواخر دهه ٧٠ در آمريکا و بدنبال افزايش نگراني در خصوص کاهش مزيت رقابتي ملي در فناوري هاي پيشرفته و افزايش انتقاد از دانشگاهها بدليل توجه صرف به توسعه فناوري هاي جديد و عدم توجه به کاربردي نمودن اين فناوري ها، بازتعريف نقش نظام هاي پژوهشي عمومي مطرح گرديد(٢٠٠٣:١١٢ ,.Siegel and et al). انقلاب دوم دانشگاهي در اواخر قرن بيستم بر اساس ظهور نوآوري هاي مبتني بر علم به وقوع پيوست ؛ که طي آن دانشگاهها عهده دار ماموريت سوم يعني مشارکت در توسعه اقتصادي گرديدند؛ يعني  دانشگاه  ها  علاوه  بر  آموزش  و  تحقيقات ، مسئوليت و وظايف اقتصادي را بر عهده مي گيرند.


پيامد انقلاب دوم علمي ايجاد اشکال مختلف همکاري با صنعت و تلاش در تجاري سازي نتايج تحقيقات به عنوان يک اصل بنيادي در کنار آموزش و تحقيق مي باشد. در سال ١٩٩٨ دولت انگلستان بطور رسمي توليد درآمد را به عنوان سومين نقش دانشگاهها علاوه بر تحقيق و آموزش اعلام نموده است .


در حال حاضر، اين موضوع بصورت يک باور در دانشگاه ها ديده شده و آمارهاي منتشره نشان مي دهد بيش از ٦٠ درصد کل نهادهاي دانشگاهي ، مشارکت دانشگاه در توسعه اقتصادي کشور را به عناون يک اولويت در سياست هاي دانشگاهها اعلام داشته اند(شمس و افضلان ، ١٣٨٣). در مطالعه اتزکويتز و لي دسدورف ١ (١٩٩٧)، نيز پذيرش کارکرد تجاري سازي بعنوان يکي از وظايف اصلي دانشگاه به انقلاب آکادميک تعبير شده است (٢٠٠٠:١٢١ ,Etzkowitz and Leydesdorff). اين تحولات ناشي از جايگاه ويژه علم و دانش در رقابت جهاني دنياي امروز و تبديل  اقتدار علمي به مزيت رقابتي است به طوري که علم بعنوان موتور رشد اقتصادي ، جايگزين منابع سنتي ثروت يعني زمين ، نيروي کار و سرمايه شده است (٢٠٠٣:١٠٩ ,Etzkowitz).


با توجه به روندهاي موجود و تحولات اخير، در بسياري از کشورها اصلاحات در دانشگاه ها به منظور افزايش تجاري سازي نتايج تحقيقات انجام شده با منابع عمومي در حال اجراست . براي مثال ، با کاهش بودجه هاي عمومي پژوهشي در آمريکا و بدنبال آن در کشورهاي اروپايي ، دانشگاه ها براي تامين منابع مالي مورد نياز، فعاليت هايي را در حوزه هاي تجاري و کسب وکار شروع کرده اند. شکل گيري انتظارات در خصوص مشارکت مستقيم دانشگاه ها در رشد اقتصادي ، مجاز شدن دانشگاهها به واگذاري پتنت و ايجاد دفاتر انتقال فناوري نمونه هايي از اصلاحات در روند تجاري سازي مي باشند( Baldini and ٥١٩ :٢٠٠٦ ,.et al). 


 علي رغم پذيرش تجاري سازي بعنوان يکي از وظايف دانشگاهها، شواهد متعددي از سراسر جهان حاکي از آن است که هر چند تعداد کثيري از تحقيقات انجام شده از نظر تکنيکي موفق بوده اند؛ اّما، درصد اندکي از ان ها در زمينه تجاري سازي به موفقيت دست يافته اند. مطالعه استونز و بورلي ٢ در سال ١٩٩٧ نشان مي دهد که از هر سه هزار ايده خام ، فقط يک ايده بصورت موفق در بازار تجاري سازي مي شود(٢٠٠٧ ,Young). 

بطور کلي ، محدوديت ها، ضرورت ها و الزامات ناشي از تغييرات و تحولات در محيط هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي باعث شده که نگرش سنتي به دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي و به عنوان توليد کننده و اشاعه دهنده علم و دانش مورد تجديد نظر قرار گرفته و نگرش جديدي به آنها شکل گيرد. در اين نگرش ، دانشگاهها مسئوليت بيشتري در تبديل دستاوردهاي تحقيقاتي خود به عوامل فراهم کننده رشد اقتصادي ، رفاه عمومي و ثروت جامعه مي باشند. تجاري سازي از راهکارهاي اجرايي تبديل علم به ثروت است . 


در حال حاضر، دانشگاه ها بعنوان مهمترين بخش توليد و عرضه دانش با چالش پاسخگويي بهتر به نيازها و انتظارات جامعه مي باشند. از اين رو، بايستي تلاش هاي زيادي جهت انتقال و بکارگيري دانش و استفاده از آن در بخش هاي اقتصادي ، اجتماعي و صنعت انجام دهند که از آن بعنوان تجاري سازي نتايج تحقيقات تعبير مي شود. 

در خصوص تجاري سازي ، بعنوان يکي از وظايف دانشگاهها، مطالعات متعددي انجام شده و هر کدام از يک زاويه اي موضوع را مورد بررسي قرار داده است . در برخي از مطالعات عوامل موثر بر تجاري سازي شناسايي و اولويت بندي شده است (پورعزت و همکاران الف ،١٣٨٩:٣٥). در مطالعات ديگري ، عوامل کليدي موفقيت بررسي شده (2009,Thanh) و در برخي نيز به موانع تجاري سازي پرداخته شده است (پور عزت و همکاران ب،١٣٨٩:٦٥). برخي از محققان رويه ها و روش هاي تجاري سازي را بررسي و سازوکارهاي لازم براي تجاري سازي را مورد توجه قرار داده اند(University of British Colombia).

 

 

تعريف واژگان :

عوامل زمينه اي : منظور از عوامل زمينه اي ، تمام شرايط و عوامل محيط بيروني دانشگاه است که بستر مهم براي تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي را فراهم و زمينه ساز عوامل محتوايي (رفتاري ) و ساختاري مي باشند. 


عوامل محتوايي : منظور از عوامل محتوايي  يا رفتاري ، شامل کليه عوامل مربوط به نيروي انساني اعم از مديريت دانشگاه ، اعضاي هئيت علمي ، کارکنان بخش هاي ستادي و نيز توانمندي هاي نرم دانشگاه ها است و محتواي اصلي و زنده محيط دروني دانشگاه را تشکيل مي دهند. 


عوامل ساختاري : منظور از عوامل ساختاري ، همه عناصر، عوامل و شرايط فيزيکي و غير انساني يا عوامل غير زنده سازمان دانشگاه و دربرگيرنده مجموعه روابط منظم حاکم بر اجزا و محيط داخلي دانشگاه که بدنه آن را مي سازند؛ نظير ساختار سازماني ، قوانين و مقررات ، منابع مالي ، اطلاعاتي و توانمندي هاي سخت . 


عوامل سه گانه مذکور بر مبناي مدل سه شاخگي ميرزائي اهرنجاني (٢٠٠٠)، تعريف شده است . 

ارتباط بين عوامل ساختاري ، رفتاري و زمينه اي به نحوي است که هيچ پديده يا رويداد سازماني نمي تواند خارج از تعامل اين سه شاخه صورت گيرد. 

 

تجاري سازي نتايج تحقيقات : فرآيندي است که دانش توليد شده در دانشگاه ها را به محصولات قابل عرضه در بازار يا فرآيندهاي صنعتي تبديل مي کند(فکور، ١٣٨٣:٥٣). براي سنجش تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي از چهار شاخص تعداد قرارداد طرح هاي تحقيقاتي مشترک با خارج دانشگاه ، تعداد ثبت اختراع (پتنت )، تعداد اعطاي امتياز نتايج تحقيقات (ليسانس ) و تعداد تاسيس شرکت هاي زايشي يا دانش بنيان استفاده شد(فروزنده و همکاران ، ١٣٩١). 

 
 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter