بررسی رابطه بین ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (On the job training) بر عملکرد سازمانی براساس مدل اچيو(Achieve)

220,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


  مشخصات کلی

 • کد 51022
 • فرمت فایل word
 • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 63
 • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
 • صاحب اثر علی نصیری

چکیده فارسی

نیروی انسانی یکی از اساسی ترین عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی هر کشوری می باشد. تجهیز نیروی انسانی به مهارت ها و تخصص های موردنیاز شغلی و حرفه ای،  خود یکی از مهم ترین راه های رسیدن به اهداف توسعه مورد نظر می باشد. بدیهی است شاغلین درهر دستگاه اعم از دولتی یا خصوصی،  سرمایه های انسانی تلقی می گردند. اگر این افراد از دانش،  داده ها و مهارت های لازم و مناسب برخوردار نباشند،  سازمان ها را دچار ضایعات عدیده مالی،  جانی و غیره خواهند کرد. لذا تأمین به موقع و به جای نیروی انسانی متخصص مورد نیاز یک ضرورت محسوب می گردد و تأمین چنین ضرورتی بدون پیروی از اصول و فنون مدیریت نیروی انسانی و در نهایت مدیریت و برنامه ریزی آموزشی امکان پذیر نخواهد بود. فرآیند آموزش حین کار کارکنان در شرکت های مختلف لزوماً باید با اهداف سیاسی،  اجتماعی،  اقتصادی و فرهنگی یک نظام همسو و یک جهت باشد(محمدی،  1389).

عصر حاضر،  عصر تحولات شگرف،  سریع و محیر العقول است. امروز چالش های پیش روی همه سازمان ها و مؤسسات و دولت ها،  بحث کارآمدی و عملکرد است. بروز شتابان بلوک های جدید تجاری،  اقتصادی در عرصه رقابت های جهانی،  ضرورت اجتناب ناپذیر تحول همه جانبه در تمامی ابعاد را می طلبد. به ویژه برنامه ریزی نیروی انسانی برای دست یابی به افزایش عملکرد از اولویت های همه مدیران است. لازمه خودکفایی هر کشور در گروی توسعه آن کشور در زمینه های مختلف است و توسعه هر کشور در گروی فعالیت های افراد آن می باشد. در واقع نیروی انسانی ماهر و متخصص یکی از عوامل کلیدی و انکار ناپذیر توسعه همه جانبه اقتصادی هر کشور است. تحقق آرمان،  استقلال و خودکفایی در ابعاد مختلف به تخصص و مهارت افراد بستگی کامل دارد و اتصال این گونه مهارت ها خود نیازمند اجرای برنامه های آموزشی است (محمدی نائینی،  1386). 

نگاهی تحلیلی - تاریخی به مسیر حرکت آموزش های کارکنان،  نشان دهنده وجود اصل اساسی به خدمت گرفته شدن فعالیت ها و فرآیندهای آموزشی در راستای رفع نیازهای سازمانی بوده و مقوله آموزش به نحو بارزی با مقوله نیازهای سازمانی در ارتباط می باشد. رفع چنین نیازهایی توسط فعالیت های آموزشی می تواند در سطوح خرد و سطوح کلان مورد بحث و بررسی قرار گیرد،  به طوری که در بسیاری از کشورها،  به ویژه جوامع صنعتی،  آموزش در جهت برآورده سازی نیازهای اقتصادی و اجتماعی به طور ویژه مورد استفاده قرار می گیرد از طرف دیگر باید توجه داشت که جهت افزایش عملکرد کارکنان،  نیازمند آشنایی و تطبیق آن ها با محیط کار بوده که این امر به هنگام کردن دانش و مهارت های فنی و علمی آنان را برای پاسخگویی به اهداف سازمانی و فردی می طلبد. آموزش نه تنها کارکنان را در اجرای وظایف و فعالیت های شغل مورد تصدی فعلی شان یاری داده،  بلکه همچنین به توسعه آنان در مسئولیت های آتی شان نیز کمک می کند.

در واقع یکی از عوامل توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی گسترش همه جانبه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص وکارآمد می باشد. تحولات فزاینده در زمینه دانش و تکنولوژی،  نیازهای آموزش جدیدی را برای مشاغل مختلف بوجود می آورند و این در حالی است که تحصیلات رسمی و دانشگاهی به تنهایی پاسخگو نبوده و در نتیجه به انواع دیگر آموزش از جمله آموزش های حین کار نیاز می باشد. 

آموزش نیروی انسانی در سازمان ها تا بیش از پیدایش مکتب مدیریت علمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم،  به صورت منظم و علمی مورد توجه نبود. اهتمام به این مسأله با جهانی شدن آموزش و رشد فزاینده فناوری داده ها،  ارتباطات وتغییرات سریع در دانش و مهارت ها،  شدت بیشتری یافت.  سرمایه های انسانی در این دوره به عنوان مهم ترین عامل توسعه ی سازمانی و آموزش بهترین ابزار پاسخ به این نیاز تلقی گردید. این نوع آموزش ها که از آن به عنوان آموزش حین کار یاد می شد،  ناظر بر کوششی نظام دار بود که هدف اصلی آن،  هماهنگ کردن علایق و نیازهای آنی افراد با نیازها و اهداف سازمان بود تا از طریق اکتساب مداوم دانش،  مهارت ها،  قوانین و نگرش های مطلوب بهبود عملکرد افراد را در محیط کار فراهم نماید (اورنگی و همکاران،  1390،  ص96). 

آموزش حین کار در حقیقت دانش جدیدی را در سبد آموزش های قبلی دانش آموختگان قرار داده و آنان را به همراه پیشرفت علوم و فنون پیش می برد و لذا توسعه این آموزش ها در بهبود کیفیت نظام آموزشی اثر مطلوب خود را به جا می گذارد. از طرف دیگر آموزش کارکنان به عنوان کلید طلایی توسعه بر سازمان،  یکی از عوامل اصلی و ارکان مهمی است که سازمان را به پویایی و نهایت عملکرد و اثر بخشی می رساند.

اهداف آموزش کارکنان در مؤسسات گوناگون به طور عموم با اهداف استراتژیک نظام های اجتماعی هم سو و در یک جهت می باشد. نیروی انسانی متعهد در یک سازمان با کردار و اعمال خویش و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع می تواند زیان های مادی را به زودی جبران و تأمین نماید. در واقع درک ضرورت و اهمیت آموزش حین کار رابطه مستقیم با ضرورت آموزش مستمر و نیز آموزش بزرگسالان در هر جامعه دارد.

بدین ترتیب می توان آموزش را مقدمه ای برای پیشرفت و افزایش عملکرد یک سازمان دانست. در عصر حاضر با توجه به شتاب فزاینده ای که علم و تکنولوژی پیدا کرده،  عملکرد افراد تا حد زیادی بستگی به میزان آموزشی که قبل و یا در زمان اشتغال در راستای شغل خود می بینند،  داشته و در غیر این صورت به دلیل پیچیدگی و همه جانبگی تغییرات از عملکرد مطلوب جهت انجام وظایف خود در سازمان برخوردار نخواهند بود. شتاب و حرکتی که جوامع در نیمه دوم قرن بیستم از شیوه های کهن به سوی تغییرات تازه و قبول آن تغییرات دارند به حدی بوده که در بسیاری از اقشار جامعه دیگر امروزه یادآور این نکته است که برای حفظ کارآیی نظام،  عوامل و اجزای آن پیوسته باید آموزش کارکنان و تطبیق دادن توانایی های آنان با نیازهای جدید و مسؤلیت های نو مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر الزامات موجود در محیط های اجتماعی،  سازمان را وارد به گرایش های تدریجی به سمت نظام های باز به منظور حفظ حیات خود و افزایش عملکرد فعالیتی نموده است. از جمله عناصر اولیه به منظور تحقق پذیری چنین شرایطی،  تأکید برای فراهم سازی مقدمات ایجاد سازمان یاد گیرنده،  ایجاد سازمان و جامعه به وضوح ضرورت دارد. آموزش حین کار کارکنان یکی از مکانیزم ها و فعالیت هایی می باشد که قادر است بستر را جهت تحقق یابی چنین سازمان هایی فراهم سازد. در کشور ما نيز سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي صرف برگزاري دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت در سازمان ها انجام مي‌شود،  اما اغلب روش هاي آموزشی بکار گرفته شده برای آموزشهای ضمن خدمت سنتي بوده و میزان تأثیر آن ها بر کیفیت محصولات در هاله ای از ابهام قرار دارد. 

عملیات آموزش و بهسازی از فعالیت های ضروری و مستمر برای انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط می باشد و آموزش،  ابزاری است که به وسیله فنون و روش های مختلف،  مدیران را در اداره سازمان ها یاری می رساند. ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب،  تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقای توانمندی های نیروی انسانی امکان پذیر است. تسلط روزافزون انسان بر طبیعت وشناخت و آگاهی از ناشناخته ها و پژوهش برای یافتن تکنیکها و ابزاری جدید به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه،  مسأله آموزش نیروی انسانی را بیش از پیش مهم و مؤثر نموده است. با توجه به اینکه ایران نیز سالهاست برای نیل به رشد و توسعه مطلوب در تکاپوست،  یکی از اهداف استراتژیک و بلند مدت مدیران بلند پایه آن رها نمودن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای غیرنفتی به عنوان مهمترین منابع درآمد و مؤثرترین ابزار توسعه می باشد. در این راستا آموزش نیروی انسانی و ارزیابی آثار آن بر افزایش عملکرد آنان،  فوق العاده حایز اهمیت است.

 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

 • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
 •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
 • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter