بررسی رابطه بین فرهنگ کیفیت و مدیریت دانش

200,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 51024
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 75
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
  • صاحب اثر علی نصیری

چکیده فارسی

تغییرات و مخاطرات پیش روی در هزاره سوم آنچنان پرحجم، عمیق و فراگیر است که عمر اطلاعات و دانش انسانها را بسیار کوتاه کرده است.این بدان معناست که تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمانها دیگر کارگشا نیستند و باید به شیوه ی دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود تا بتوان کالا و خدمات را با حداقل هزینه و با کیفیت برتر با نیازهای مشتری تطبیق داد . مدیریت دانش یک تلاش سیستماتیک برای پویایی روند رو به رشد اطلاعات در جهت ارزش گذاری سازمان است (ملکی پور و همکاران،1392، 1).

آموزش عالي در يك ساختار نظا م مدار می تواند نقش كليدي در انتقال دانش داشته باشد، آموزش عالي زماني مي تواند بر اساس نياز ملي و در جهت گسترش فرهنگ و دانش مديريت نوين استوار باشد كه نظام مديريتي با رويكرد مشتري محور و کیفیت گرا ایجاد شده باشد. مدیریت کیفیت فراگیر فرآیندی متمرکز بر مشتری است و بهبود دایمی خدمات و درک مشتری را می طلبد. در نگرش مدیریت کیفیت فراگیر، توجه اصلی به کیفیت است. کیفیتی از کار و فرآیندها. بنابراین مدیریت کیفیت فراگیر یا مدیریت نتیجه گرا- که تنها به نتیجه و تولید بیشتر توجه دارد در تقابل قرار می گیرد. به طور کلی اصول مهم حاکم بر این دیدگاه عبارت از تعهد مدیریت ارشد، مشتری گرایی، ارزشیابی و تصمیم گیری بر اساس واقعیات، مشارکت و همکاری، آموزش و بهبود مستمر می باشد (بهرامی و همکاران،1391، 559).


دلايل عمده براي ورود مراكز آموزشي به عرصه ي كيفيت را مي توان الزام اخلاقي، الزام حرفه اي، الزام رقابتي، الزام مسؤوليت پذيري و پاسخگويي برشمرد. اين الزام هاي چهار گانه به كليه ي مسؤولان آموزشي گوشزد مي كند كه مشتريان خدمات آموزشي (دانشجويان، خانواده ها و جامعه)  لايق برخورداري از خدماتي با بهترين  كيفيت ممكن هستند.

بالدریج از جمله کسانی است که در این زمینه دستورالعمل ویژه ای برای دستیابی به کیفیت برتر در سازمان ها ارائه داده است. مدل بالدریج تنها به عنوان یک استاندارد مطرح نیست بلکه در حقیقت موجب یک رقابت فشرده در زمینه ی ارتقای کیفیت می شود، می توان از این مدل برای ارزیابی و اندازه گیری ارتقای کیفی دانشگاه ها نیز استفاده کرد. در ضمن می توان مولفه های مدل بالدریج میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر را در دانشگاه ها بررسی نمود.

اين مدل داري چند معيار اساسي نظير رهبري (موتور متحركه و هدايت كننده ي تمام فعاليت هاي در مسير تعالي سازمان است و در راستاي ارز ش ها و عملكردهايي كه از آن انتظار است، تلاش مي كند)، برنامه ريزي استراتژيک  (از اجزاي كليدي در هر چهارچوب كيفيت مي باشند و فراهم آورند ه ي محرك و موتور فرايند انتقال توسعه ي كيفيت مي باشند)، تمركز بر مشتري (از رسالت هاي اوليه ي يك مؤسسه، برآورده ساختن نيازها و خواسته هاي مشتريان می باشد)، اطلاعات و تحليل آن (اطلاعات و تحليل چگونگي اطمينان سازمان از دسترسي داده ها و اطلاعات براي كاركنان، تأمين كنندگان، شركا و مشتريان را توصيف می نمايد كه براي كمك به تصميم گيري مديريت مورد استفاده قرار مي گيرد)، مديريت منابع انساني (سازمان دانش و توانمندي كاركنان خود را در تمامي سطوح سازمان اداره، توسعه و به كار مي گيرد و اين فعاليت ها را در جهت حمايت از خط مشي ها و راهبردها و اثربخشي عمليات فرايندها و توجه به كاركنان طر حريزي مي كند)  و مديريت فرايند (سازمان براي تبديل خواسته ها و انتظارات مشتري به طراحي محصول يا خدمات، توليد و تحويل، داراي فرايند نظام مند نيز مي باشد) است . امروزه رقابت بين سازمان ها هر روز فشرده تر شده و نرخ نوآوري رو به افزايش است.  رقابت بين سازمان ها باعث شده تا به منظور كاهش هزينه ها، نيروي انساني را كاهش داده و كاهش نيروي انساني، سازمان ها را بر آن داشته تا نسبت به صريح كردن دانش ضمني موجود نزد كاركنان اقدام كنند. مديريت دانش سازماني يكي از مهم ترين عوامل موفقيت سازمان ها در شرايط رقابتي و عصر اطلاعات است.  اهميت اين موضوع به حدي است كه امروزه شماري از سازمان ها، دانش خود را اندازه گيري كرده و آن را به منزله ي سرمايه ي فكري سازمان و نيز شاخصي براي درجه بندي سازمان ها در گزارش هاي خود منعكس مي كنند . 

مديريت دانش، كسب دانش درست براي افراد مناسب، در زمان صحيح و مكان مقتضي است؛ به گونه اي كه آنان بتوانند براي دستيابي به اهداف سازمان، بهترين استفاده را از دانش ببرند. فرايند مديريت دانش شامل خلق دانش، ارزشيابي دانش، ارايه ي دانش، توزيع دانش و كاربرد دانش است.  براي تبديل دانش به يك كالاي سرمايه اي، سازمان ها بايد در جهت ايجاد تعادل ميان فعالي تهاي مديريت دانش بكوشند، ولي موانع متعددي بر سر راه خلق و به كارگيري دانش در سازمان ها وجود دارد و وظيفه ي مديريت دانش آن است كه اين موانع را شناسايي و در جهت رفع آ ن ها برآيد.

سماوي و همكاران به منظور بهبود مستمر فرايند آموزش مديريت كيفيت » در نظام آموزش عالي كشاورزي با كاربرد نشان دادند كه ميزان بهبود مستمر در فرايند آموزش « فراگير در دانشگاه ها مطلوب نمي باشد.  بالاترين ميزان بهبود مستمر مربوط به فرايند تدريس و پايين ترين آن نيز مربوط به فرايند يادگيري ارزيابي شده است . زماني با مطالعه زيرساخت هاي استقرار مديريت دانش در دانشگاه اصفهان از ديدگاه اعضاي هيأت علمي، نشان داد كه از نظر زير ساخت هاي فني و حرفه اي براي مديريت دانش در دانشگاه اصفهان هم اكنون مشكلي وجود ندارد، ولي از نظر مديريتي و فرهنگ سازماني جو مناسبي وجود ندارد.   رهنورد و خاوندكار در شناسايي عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش در دانشكد ه ها و مراكز آموزش عالي تهران نشان دادند كه عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش در اين مؤسسات شامل توسعه ي منابع انساني، جهت گيري استراتژيك دانايي محور، زير ساخت سيستم هاي اطلاعاتي، فرهنگ مشاركتي، الگوگيري، ارزيابي و انتقال دانش و درگيري افراد مي باشند. 

نتایج مطالعه ی مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات آموزش عالی مالزی نشان داد که بیشتر موسسات (5/85 درصد) در مالزی از نظر اندازه کوچک هستند، میانگین سن موسسات آموزش عالی 7/11 سال و نسبت به اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات 50 درصد است. 

رالی در پژوهشی با عنوان آیا آموزش عالی برای اجرای مدیریت دانش آمادگی دارد؟ نشان داد که ارزش ها، ساختار سازمان ها و شناسایی تعدادی از تسهیلات موجود، نظام ها یا پروژه هایی که باعث شراکت مدیریت دانش در آموزش عالی (کتابخانه ها و مجموعه های آموزشی الکترونیکی، شبکه های آنلاین برای برقراری ارتباط و سیستم مدیریت اطلاعات) می شوند نیز در این زمینه موثر هستند (بهرامی و همکاران،1391، 560-559).

مديريت دانش به تلاش هايي اشاره دارد كه به طور سيستماتيك براي يافتن، ساماندهي، قابل دسترس نمودن سرمايه هاي نامشهود سازمان، تقويت فرهنگ يادگيري مستمر و تسهيم دانش در سازمان صورت مي گيرد. بسياري از سازمان ها با تمركز بر مديريت دانش و سرمايه گذاري گسترده در زمينه فن آوري اطلاعات به دنبال دسترسي به مزاياي حاصل از مديريت دانش هستند. اجراي موفقيت آميز مديريت دانش نيازمند نگرشي همه جانبه و فراگير به عوامل مختلف سازماني است . چالش اصلي سازمان ها ، درك مديريت دانش و چگونگي پياده سازي آن است  (رهنمود و محمدی،1388، 38).

 

فرهنگ سازمانی یک الزامی براي مدیریت موفق دانش است . فرهنگ معرف اعتقادات، ارزش ها، هنجارها و آداب اجتماعی بوده و بر رفتار و کردار افراد در سازمان ناظر است. در کل یک فرهنگ حامی مدیریت دانش آن است که به دانش ارزش داده و تسهیم، خلق و کاربرد آن را تشویق کند . بزرگ ترین چالش در تلاش هاي مدیریت دانش در توسعه چنین فرهنگی واقع است (بیدختی و همکاران،1389، 193).


 

تعاریف کلمات کلیدی

فرهنگ کیفیت محوری: زیرمجموعه ای از فرهنگ سازمانی به شمار می رود که هدف آن ارتقاءمستمر کیفیت است(بازرگان، 1387).

نگرش مثبت نسبت به تغییر: تعامل عواطف، شناختها و گرایشهای رفتاری با توجه به چیزی، فردی یا گروهی دیگر، یک رخداد یک فکر و مانند آن است. نگرش را پاسخ از پیش کسب شده کاملا موافق یا مخالف نسبت به یک چیز نیز تعریف کرده اند (1983Ruch,)

 نوآوري : ريسك‌پذيري سازمان و رغبتي كه به اين امر نشان مي‌دهد و ميزان تشويق افراد به خلاقيت و نوآوري است.

بهبود مستمر کیفیت: دیدگاه یا نگرشی است که بهبود را بصورت قدم به قدم وگام به گام دنبال میکند

مدیریت دانش: مک کلند معتقد است که مدیریت دانش یعنی استفاده خلاق و موثر و کارآمد از کلیه دانش ها و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و در نتیجه به سود خود سازمان.به طور خلاصه مدیریت دانش فرایندی است که سازمان ها ارزش دارایی های فکری خود را براساس دانش تولید می کنند (ملکی پور و همکاران،1392، 2).

سیستم مدیریت دانش: سيستم مديريت دانش عبارت است از فرايند خلق، جمع آوري، سازماندهي، اشاعه و كاربرد دانش در سازمان يا هنر خلق ارزش از دارايي هاي نامشهود سازمان (رهنمود و محمدی،1388، 39).

 

فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی را به عنوان مجموعه نسبتاً یکنواخت از ارزش ها و اعتقادات، آداب و رسوم، سنت ها و شیو ه هاي پایدار می داند که توسط اعضاي سازمان تسهیم  (انتقال) می یابد (بیدختی و همکاران،1389، 194).

 
 

    

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter