بررسی رابطه بین برون سپاری فرایندهای سازمانی و عملکرد

250,000 ریال

دانلود رایگان اصل مقاله


    مشخصات کلی

  • کد 51025
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 73
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
  • صاحب اثر علی نصیری

چکیده فارسی

برون  سپاري عبارت است از پيدا كردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روش‌هاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد، كالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً‌ استفاده نكرده بهره‌مند مي‌شود

 امروزه، مسائلی چون افزایش فشارهای رقابتی، دشواریهای کسب وکار،محدودیت منابع ،پیچیدگی های تکنولوژیک وتخصصی ترشدن کارها،شتاب تحولات محیطی،عدم اطمینان به آینده،افزایش هزینه ها،بزرگ شدن بیش از اندازه برخی از سازمانها (بویژه در بخش عمومی ) ونیز محدودیت های قانونی سبب شده است تا سازمانها در الگوهای مدیریتی خود تجدید نظر کرده وبرای دست یابی به مزیتهای رقابتی در دنیای کنونی کسب وکار ،به استراتژیهای جدیدی روی آورند. یکی از این استراتژیها تمرکز برشایستگی‌های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیتها به منابع خارج ازسازمان (برون‌سپاری) است.( چشم براه، مرتضوی،1389: ۹)

ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﻔهوم ﺑﻬﺮه‌ وري و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻣـﺮي روﺷﻦ و ﺑﺪﻳﻬﻲاﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﺮخ  ﺑﻬﺮه‌وري،  ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ  در  روشﻫـﺎي  اداره  ﺳـﺎزﻣﺎن  و  در ﺻﻮرت -ﻟﺰوم  ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. از ﻧﻈـﺮﻋﻠﻤـﻲ، روشﻫـﺎي ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻞﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻘﻼﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ، از آﻧﻬﺎﻛﻤﻚﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل تکنیک ﻫﺎ روشﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰاﻳﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺧﺪﻣﺎت، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮونﺳﭙﺎري ﻛـﻪ در  آن  ﺗﻤـﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ازﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻪ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧـﻲ واﮔـﺬارﻣـﻲﺷـﻮد، ﻳﻜـﻲ از روشﻫﺎي ﺑﻬﺮه وري اﺳﺖﻛﻪ در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است. (پورمعلم ،۱۳۸۹: ۳ )

امروزه تغییرات فراوانی در اداره سازمانها صورت گرفته است وساختار سازمانهاموجب تغییرات درشیوه های مدیریتی گردیده  است.در این زمان سازمانها برای رسیدن به اثربخشی وکارایی بالا مجبور هستند خود رابا شرایط موجود ومحیط وفق دهند .سازمانهای جدید فعالیتهای اصلی خودراباتوجه به نیروهای کلیدی خود انجام می‌دهند وضمن تجزیه وتحلیل ،فعالیتهایی که به نظر می  رسد می تواند درخارج از سازمان انجام شود را به نیروهای متخصص خارج از سازمان می سپارد ،به این امید که پیمانکاران و نیروهای خارج از سازمان باتوجه به تخصص مربوطه به لحاظ اقتصادی می توانندآن رابهتر و با هزینه ای کمتر انجام دهند.


برون ‌سپاری عبارتست از واگذاری برخی فعالیتهای داخلی یک سازمان به تأمین کننده آن دربیرون ازسازمان و واگذاری حق تصمیم  گیری به تأمین کننده بیرونی براساس قرارداد.درواقع در برون‌سپاری علاوه برواگذاری فعالیتها وعوامل تولید(کارکنان تسهیلات،تجهیزات،فناوری وسایر تجهیزات)،اختیار تصمیم گیری(مسئولیت وحق تصمیم گیری در موردفعالیتها)نیز دراغلب موارد واگذار می‌گردد.پيتر دراكر در ارتباط با ‌برون‌سپاري و آثار آن مي گويد: چنين  امري در واقع در حكم تحولي بنيادين در ساختار سازمان هاي جهاني فرد است. اين بدان معناست كه ديگر الزامي نيست كه سازمانهاي بزرگ به تشكيلات بدل شوند كه تعداد زيادي افراد را در استخدام خود داشته باشند. اين قبيل سازمانها به تشكيلاتي تبديل مي شوند كه به درآمدهاي عالي و بهره وري مالي دست پيدا مي كنند ، زيرا تنها بر فعاليتهايي تمركز مي كنند كه براي آنها مأموريت يافته اند . كارهايي را انجام مي دهند كه دقيقاً به اهداف سازمانهاي آنها مربوط است. -كارهايي را به خوبي مي شناسند و به جزئيات آن آشنايند.مابقي فعاليتهاي خدماتي اينگونه سازمانها-به نهادهاي بيروني واگذار مي گردد.(رهاننده پورلنگرود،1392 :  ۵)

به شرکتی که یک فعالیت خدماتی به آن سپرده شده است ،تأمین کننده خدمت اطلاق می شود‌. (الوانی و اشرف زاده،1387: 17)

در سالهاي اخير برون سپاري به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه سازمانها و ارتقاي بهره وري در قالب كوچك سازي مورد توجه مديران و مسئولین سازمانها قرار گرفتند و صورتهاي مختلف به اجرا درآمده است. 

همچنين به عنوان يك ابزار اجرايي ساده  و اقتصادي روز به روز كاربردهاي بيشتري پيدا كرده است. در بررسي كارهاي انجام شده مرتبط با برون سپاري مشخص مي شود كه اين موضوع عمدتاً در بخش توليدي وصنايع مختلف از جمله صنايع خودروسازي، پوشاك ، فناوري اطلاعات، صنايع غذايي،و ... مورد استفاده قرار گرفته و رو به گسترش است . اما در بخش خدمات وسازمانهاي دولتي كه عامل رقابت پذيري در آنها مد نظر نيست، كمتر مورد توجه قرار گرفته شده است.

 

با توجه به رشد بخش خدمات و اهميت موضوعاتي مانند كارائي، كيفيت، هزينه و ارزش افزوده،تكريم ارباب رجوع كه در سازمانهاي دولتي مطرح شده است برون سپاري فعاليتها در سازمانهاي دولتي و بخش خدمات نيز مورد توجه واقع شده است ودر اولويت هاي كاري سازمانها قرار گرفته است.( عالم تبریزوشایسته،1390:  ۲)


تعریف متغیرهای پژوهشی:


۱-برون‌سپاری:

تعریف مفهومی:

یکی از استراتژیهایی که در سالهای اخیر موردتوجه بسیاری از شرکتها وموسسات واقع شده است. استفاده از برون‌سپاری است که در صورت اجرای درست آن برمبنای مقتضیات موجود می تواند اثر مثبت ومطلوبی برروی میزان بهره وری شرکتها از خود بروز دهد.

برون‌سپاری اشاره به استفاده از منابع خارجی برای انجام وظایف اجرایی دارد.از دهه 1990،برون‌سپاری تحت جنبه های متفاوتی هم در مطالعات آکادمیکی وهم وظایف اجرایی مورد بحث قرارگرفته است.

برون‌سپاری عبارتست از عمل انتقال بعضی از فعالیتهای داخلی یک سازمان وواگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان براساس قرارداد،درحقیقت ودرعمل دربرون‌سپاری نه تنها فعالیتها منتقل می شوند بلکه عوامل تولید وحق تصمیم گیری نیز دراغلب موارد واگذارمی شوند.(میمند و همکاران،1389:  ۳)

تعریف عملیاتی:

استفاده از تامین کننده ای درخارج از سازمان برای ارائه کالا یاخدمتی که پیشتر بطور عادی درسازمان ارائه می شده است.برون سپاري در واقع سپردن برخي مسئوليتها به يك شركت يا يك شخص ثالث و بستن قرارداد با آنها است تا برخي كارها را انجام دهند.

۲-عملکرد :

تعریف مفهومی:

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد 

تعریف عملیاتی:

 عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد . طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می‌شود: 1) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده ی  درجه ی نیل  به اهداف سازمانی است .(رهنورد،  1387: 79)

3-برنامه ریزی مقدماتی:

تعریف مفهومی:

تعیین سطح موردنیاز کیفیت  خدمات ازنظر سازمان،تعیین انتظارات مشتری از خدمات ،استاندارد سازی فرآیند،هماهنگی کیفیت زیرساختهای سازمان ،جلب حمایت مدیریت عالی برای انعقاد قرارداد.  

(دری نوکورانی،سبحانی فرد،۱۳۹۰ : ۳)

تعریف عملیاتی:

برنامه ریزی عبارت است از «تفکر در کلیات و جزئیات برنامه» و یا به عبارت دیگر تعیین و اتخاذ شیوه و روشهایی که ما را در به بهترین نتیجه مطلوب برساند. (نبوی، 1380: 37)


4-تجزیه وتحلیل استرتژیک:

تعریف مفهومی : 

تحلیل وضع موجود ارائه خدمات،توجه به مسائل فرهنگی حاصل از انعقاد قرارداد،گنجاندن اهداف کمی در قرارداد،شناسایی جهت گیری های استراتژیکتامین کننده،بازید از موقعیت مکانی تأمین کننده ،برخورداری تأمین کننده ازمزیت رقابتی در زمینه وظیفه موردنظر (دری-نوکورانی،سبحانی فرد،۱۳۹۰ : ۳)

تعریف عملیاتی:

تجزیه وتحلیل استراتژیک که طی آن استراتژیست به دنبال درک موقعیت استراتژیک سازمان است.استراتژی عبارتست از یک طرح واحد همه جانبه وتلفیقی که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصتها وتهدیدهای محیطی مربوط ساخته ودستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می سازد.(داوری،شانه ساز زاده،۱۳۸۰:۴۳)


5-تحلیل هزینه:

تعریف مفهومی :

تجزیه وتحلیل تأمین کننده از نظر مالی،تعیین هزینه های انجام خدمت،بررسی توجیه مالی انعقاد قرارداد

(دری نوکورانی،سبحانی فرد،۱۳۹۰ : ۳)


تعریف عملیاتی:

 

 هزینه شامل بهای اشیا یا خدماتی است که برای تحصیل درآمد مورد نیاز می‌باشد. به عنوان مثال: هزینه حقوق  کارمندان، آب، برق، تلفن، درج آگهی در روزنامه، هزینه استهلاک اثاثه و ساختمان همگی بخشی از هزینه‌های یک موسسه می‌باشند. 

 
 

 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter