بررسی رابطه بین قابلیت های سازمانی و سیستم های اطلاعاتی

240,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 56003
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات ترجمه 87
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
  • صاحب اثر علی نصیری

چکیده فارسی

در عصر جديد كه سازمان ها محصولات، روابط و فعاليت ها و بطور كلي كسب وكار آن ها حالت مجازي و الكترونيكي به خود گرفته است و تغييرات به قدري شديد شده كه طول عمر فناوري ها و محصولات را به حداقل رسانيده است. خلق و حفظ پايدار مزيت رقابتي با تكيه بر قابليت ها و شايستگي هاي سنتي و قديمي براي حضور موفق سازمان در محيط و بازارهاي رقابتي كافي نيست. اين مستلزم تدابيري نو و روي آوري به شايستگي هاي جديدي است كه مبتني بر سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي باشد. ايجاد و انتقال اطلاعات و برقراري ارتباطات از اين طريق، مهمترين ويژگي هاي يك سازمان موفق در محيط كسب وكار به شمار مي روند. به نظر مي رسد كه شركت هايي مي توانند در اين محيط حضوري موفق و مستمر داشته باشند كه از شايستگي و قابليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي برخوردار بوده و با تكيه بر آنها مزيت هاي رقابتي ارزشمندي خلق نموده و با بكارگيري درست و به موقع اين مزيت ها، باعث پايداري آن گرديده و عملكردي  عالي براي خود به ارمغان آورند.

پژوهش گران اخيرا از رويكرد مبتني بر منابع براي سنجش اين موضوع كه چه ميزان از سيستم هاي اطلاعاتي مي تواند مزيت رقابتي را براي شركت نسبت به رقبا ايجاد نمايد، استفاده مي نمايند. بر  اساس اين ديدگاه، می توان بیان کرد که سيستم هاي اطلاعاتي كه براي نشان دادن تفاوت هاي عدم تناسب در منابع شركت مورد بهره برداري قرار مي گيرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان ها محسوب می شوند.

 

توسعه کشورها از ضرورت های اجتناب ناپذیری است که جهان امروز به عنوان یک سرنوشت محتوم آن را پذیرفته و از مهم ترین و اساسی ترین اهداف فرد، گروه، سازمان و جامعه می تواند توسعه همه جانبه کشور باشد. امروزه ماهيت متلاطم تجارت جهاني، بخش هاي توليد، صنعت و بازار محصولات را با چالش-هاي متعددي روبرو ساخته است. اين چالش ها سازمان را ملزم مي سازد كه با بكارگيري سيتم هاي جديد مديريتي و پياده سازي آنها در عمل، پايگاه خويش را در اين محيط ناپايدار مستحكم  نمايند و به موفقيتي همراه با پيشرفت مستمر دست يابند.

شركت هاي كوچك و متوسط با توجه به ويژگي هاي منحصر به فردشان در صنعت از جايگاه ويژه اي برخوردارند. بررسي و شناخت  مزيت رقابتي و ميزان رقابت پذيري محصولات صنايع كوچك و متوسط در هر كشور گامي اساسي در شناخت وضع موجود و آينده صنعتي و تبيين برنامه ريزي های بلند مدت مي-باشد (بهرام زاده، 1387). بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رفع بحران بیکاری به ایجاد سریع مشاغل در شرکت های کوچک و متوسط امید بسته اند، چنین امیدهایی بی پایه نیستند بلکه مبتنی بر این واقعیت هستند که شرکت های کوچک و متوسط همواره مشاغل زیادی را چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده اند. برای مثال در هند، 80 درصد از کل مشاغل تولیدی، در شرکت های کوچک و متوسط ایجاد گردیده است. در اروپای شرقی و مرکزی، حدود هفت میلیون کارآفرین در تلاش اند که اقتصاد دستوری الگوی مابعد کمونیستی را به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد تغییر دهند.

توانایی یک سازمان در برخورد با محیط کسب و کار امروزی که تغییرات سریع و اساسی  را در خود مشاهده می کند، تعین کنندۀ بقا و موقعیت آن خواهد بود. این تغییرات احتمالاً به صورت قابل توجهی فشار رقابتی برای جذب مشتریان و درآمد میان سازمان ها را افزایش می دهند. از آنجاییکه سازمان ها، تصمیم-های گوناگون استراتژیکی را برای بقا و موفقیت خود اتخاذ می نمایند، توانایی آن ها برای بهره برداری از پتانسیل راه حل های مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی در جهت تقویت دیدگاه استراتژیک نقش تعیین کننده ای در موفقیت سازمان خواهد داشت. این امر مستلزم آن است که استراتژی های سیستم های اطلاعاتی و قابلیت سازمان ها تا حد زیادی با هم همراستا باشند. 

بنابراین نیاز است تا سازمان ها براي بقاء و پيشرفت خود، متفاوت تر از قبل عمل نمايند. به ويژه سازمان ها بايد به دنبال منابع جديد مزيت رقابتي باشند و اشكال جديد رقابت را به كار گيرند كه خود نيازمند درك روشن از ماهيت و پويايي هاي رقابت است (ذبیحی لهرمی، 1389). ظهور سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي، ماهيت كار و زندگي را به كلي متحول ساخته است. در عصر جديد همه فعاليت ها، ماهيت الكترونيكي به خود گرفته اند. به عبارت ديگر به صورت الكترونيكي زندگي و كار مي كنيم. هر چند مدت ها پيش (حتي قبل از گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات)، سازمان ها براي بقاء و تداوم حيات در ميدان رقابت ناگزير از خلق مزيت هاي رقابتي بودند ولي اين فرايند از پيچيدگي زمان حاضر بر خوردار نبود. قبلا سازمان قادر بود با در نظر داشتن موقيت رقابتي خود، ارزشي براي مشتري خلق نمايد كه در نوع خود بديع، كمياب و غير قابل تقليد از سوي رقبا بوده، و به راحتي توسط سازمان قابل مديريت باشد و از اين طريق به مزيت رقابتي پايداري در بازار دست مي يافت كه مدت ها موجبات كاميابي آن را فراهم مي-ساخت.

در عصر جديد كه سازمان ها محصولات، روابط و فعاليت ها و بطور كلي كسب وكار آن ها حالت مجازي و الكترونيكي به خود گرفته است و تغييرات به قدري شديد شده كه طول عمر فناوري ها و محصولات را به حداقل رسانيده است. خلق و حفظ پايدار مزيت رقابتي با تكيه بر قابليت ها و شايستگي هاي سنتي و قديمي براي حضور موفق سازمان در محيط و بازارهاي رقابتي كافي نيست. اين مستلزم تدابيري نو و روي آوري به شايستگي هاي جديدي است كه مبتني بر سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي باشد. ايجاد و انتقال اطلاعات و برقراري ارتباطات از اين طريق، مهمترين ويژگي هاي يك سازمان موفق در محيط كسب وكار به شمار مي روند. به نظر مي رسد كه شركت هايي مي توانند در اين محيط حضوري موفق و مستمر داشته باشند كه از شايستگي و قابليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي برخوردار بوده و با تكيه بر آنها مزيت هاي رقابتي ارزشمندي خلق نموده و با بكارگيري درست و به موقع اين مزيت ها، باعث پايداري آن گرديده و عملكردي  عالي براي خود به ارمغان آورند.

پژوهشگران اخيرا از رويكرد مبتني بر منابع براي سنجش اين موضوع كه چه ميزان از سيستم هاي اطلاعاتي مي تواند مزيت رقابتي را براي شركت نسبت به رقبا ايجاد نمايد، استفاده مي نمايند. بر  اساس اين ديدگاه، می توان بیان کرد که سيستم هاي اطلاعاتي كه براي نشان دادن تفاوت هاي عدم تناسب در منابع شركت مورد بهره برداري قرار مي گيرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان ها محسوب می شوند (عارف نژاد و همکاران، 1391). لادو و ژانگ  (1998)، بیان کردند که سیتم های خبره که به عنوان یکی از طبقه  بندی های سیستم های اطلاعاتی شناخته می شود، توسعه و بکارگیری دانش را پرورش می دهند و یک نوع رابطه متقابل را با قابلیت های سازمانی ایجاد می کنند. قابلیت های سازمانی، ویژگی هایی محسوب می شوند که افراد دارا هستند و به شیوه ای مناسب و پایدار از آن برای رسیدن به عملکرد مطلوب استفاده می کنند. قابلیت های محوری همان دانش، مهارت ها، نگرش ها و رفتارهای قابل مشاهده هستند که در محل کار منجر به تعالی می شوند. در تعریفی دیگر، قابلیت یک ظرفیت انسانی قابل اندازه گیری است که برای عملکرد مناسب می باشد و می تواند شامل دانش، مهارت یا توانایی واحد، یک ویژگی شخصی یا خوشه ای از خصیصه ها باشد (کوچران، 2009، ص 38).

از آنجایی که صنایع کوچک و متوسط، به عنوان بخش مهم و ضروری در اقتصاد هر کشوری شناخته می شوند (ایکبروک و اولسن ، 2007). باید برای صنایع کوچک و متوسطی که مایل به بهره برداری از گسترش بازار هستند، زیرساخت های لازم را بوجود آورد. در این میان نقش سیستم های اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است. با بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی، مدیریت ارتباط با مشتریان به نحو موثری ارتقا می یابد، فرآیندهای عملیاتی تحقق یافته و کارایی و اثربخشی سازمان افزایش پیدا می کند و در نتیجۀ تمام این عوامل، سازمان به مزیت رقابتی بیشتری نسبت به سایر سازمان ها دست می یابد (گوپتا ، 2011، ص 12). 

با توجه به اینکه استان مرکزی جزء مراکز مهم صنعتی کشور است و در  حال حاضر صدها شرکت کوچک و متوسط و بزرگ در آن در حال فعالیت است و اکثر این شرکت ها، ساختاری غیر منعطف و دست و پاگیر مانعی بر سر راه توسعه آن ها گردیده و حتی با صرف هزینه های گزاف در جهت پیشرفت و توسعه و سودآوری بیشتر، این ساختارهای بوروکراتیک، آن ها را از مقصود اصلی خود که همان توسعه می باشد، دور گردانده است در این پژوهش، آنجا انتخاب گردیده است.

در نهایت در پژوهش حاضر، دربارۀ رويكرد قابليت هاي سازماني، و اين كه سيستم هاي اطلاعاتي منجر به توان بالقوۀ بالاتري براي كسب مزيت رقابتي از طريق تسهيل در توسعه و بكار گيري قابليت هاي سازماني مي شوند، بحث مي شود. بنابراين روش هاي مختلفي را كه صنايع كوچك و متوسط ممكن است از سيستم هاي اطلاعاتي براي پرورش،‌ تسهيل، بكارگيري و اجراي منابع خاص، به منظور دستيابي به اهداف استراتژيك خود استفاده نمايند، مورد تجزيه و تحليل قرار داده مي شود. براي تسهيل در امر تجزيه تحليل برروي سه نوع قابليت سازماني به عنوان منابع بالقوه كسب مزيت رقابتي تمركز مي شود: قابليت هاي مبتني بر داده (داده محور)؛ قابليت هاي مبتني بر فرايند (فرايند محور)؛ و قابليت هاي مبتني بر ستاده (ستاده محور).

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter