بررسی رابطه بین سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانکها

240,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 54010
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 73
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
  • صاحب اثر علی نصیری

چکیده فارسی

دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص دهند و آنها را مدیریت کنند، نسبت به رقبایشان از عملکرد بهتری برخوردار خواهند بود. جهت مدیریت این دارایی ها لازم است سازمان ها از وضعیت کنونی آنها مطلع شده و برای رفع نقص و کمبودهای آنان اقدامات لازمه را به عمل آورند. امروزه دانش به عنوان مهم‌ترين سرمايه، جايگزين سرمايه‌هاي مادي به ويژه در محيط رقابتي و فناوری ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمايه فكري كاربردي مهم و گسترده یافته ‌است. سرمايه فكري در مشتريان، فرايندها، اطلاعات، علامت تجاري، منابع انساني و سيستم‌هاي سازمان متجلي مي‌شود و نقش فزاينده‌اي در خلق مزيت‌هاي رقابتي پايدار ايفا مي‌كند.

در جهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته و به قول تافلر  دوره جابجایی قدرت می باشد بحث مدیریت سرمایه فکري و داراییهاي ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد(دهه، 80) ومدیریت کیفیت فراگیر(دهه،90) به عنوان پدیدهاي مهم، به صورت همه جانبهاي افق تحولات مدیریت را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمانها تحت پوشش قرار میدهد، بحث مدیریت سرمایه فکري است. استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکري مجموعه اي از دانش، اطلاعات، داراییهاي فکري ، تجربه، رقابت و یادگیري سازمانی است که میتواند براي ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکري تمامی کارکنان، دانش سازمانی و تواناییهاي آن را براي ایجاد ارزش افزوده دربر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر میشود(قلیچ لی و مشبکی، 1385). بنابراین سرمایه فکري در پی آن است که در سازمانها، داراییهاي فکري، دانش، تجربه و یادگیري سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد.

سرمایه فکری

بسياري از سيستم‌هاي حسابداري فعلي از نقش و اهميت فزاينده حق مالكيت معنوي و دانش در سازمان‌‌هایي عصر نوين غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعي دارايي‌ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورت‌هاي مالي در تشريح ارزش واقعي شركت‌ها از محدوديت‌هاي بسياري برخوردار هستند. در جوامع دانش‌محور كنوني، بازده سرمايه فكري بكار گرفته‌‌شده بسيار بيشتر از بازده سرمايه‌هاي مالي به كار گرفته‌‌شده، ‌اهميت يافته است.  اين به آن معناست كه در آينده در مقايسه با سرمايه‌هاي فكري، نقش و اهميت سرمايه‌هاي مالي در تعيين قابليت سودآوري پايدار، كاهش چشم‌گيري خواهد يافت. اين موضوع موجب ايجاد فاصله بين ارزش واقعي شركت‌ها و سازمان‌ها با آنچه كه در محاسبات حسابداري سنتي اعمال مي‌گردد، ‌‌شده ‌است.

     اصطلاح سرمايه فكري اولين بار توسط جان كنت گالبرايت  (1969) مطرح شد.گالبرايت اعتقاد داشت سرمايه فكري فرايندي ايدئولوژيك و شامل جريان فكري است. اما استوارت  (2001) مدعي است كه اين موضوع براي اولين بار در سال 1958، هنگامي مطرح شده است كه وی به همراه ايتامي  در مورد جنبش سرمايه فكري با يكديگر همكاري كردند. به طور كلي، سرمايه فكري معنايي بيشتر از هوش را در بر دارد و با ميزاني از عمليات فكري همراه است (بونيتس ، 1998). طبق اين تعريف، سرمايه فكري تنها دارايي نامشهود ساكن نيست بلكه فرايندي ايدئولوژيك و پويا مي باشد. در واقع سرمايه فكري، تركيبي از دانش(كه غالبا به سرمايه انساني اشاره دارد)و مهارت براي كاربرد اين دانش مي باشد. ادوينسون ) 2000) سرمايه فكري را به عنوان عامل سودآوري آينده شركت معرفي كرد كه از تركيب سرمايه انساني و توانايي نيروي استخدامي شركت مشتق مي شود. اسكايخ  (2004) سرمايه فكري را به عنوان دانشي معرفي كرد كه مي تواند منجر به خلق ارزش براي شركت شود. ديويد مار  (2004) سرمايه فكري را به عنوان مجموعه اي از دارايي هاي دانشي متعلق به سازمان تعريف مي كند كه موجب افزايش ارزش سازمان و بهبود وضعيت آن مي شود. وجه مشترک تمام اين تعاريف معرفي سرمايه فكري به عنوان دانش،مهارت و توانايي مي باشد كه مي تواند منجر به ايجاد ثروت يا خروجي هاي با ارزش براي شركت شود. بنابراين سرمايه فكري به عنوان منابع فكري، دانش، اطلاعات و دارايي هاي فكري در نظر گرفته مي شود كه منجر به خلق ارزش و سودآوري براي شركت مي شود. با توجه به تعاريف مختلف سرمايه فكري، بيشتر مدلها، سه زير مجموعه، شامل سرمايه انساني، سرمايه ارتباطي (مشتري)و سرمايه ساختاري)سازمانی) براي سرمايه فكري در نظر مي¬گيرند.

سرمايه ارتباطي (مشتري)مجموع دارايي هايي مي باشد كه باعث ايجاد رابطه با محيط ، مشتريان، سهامداران، عرضه كنندگان كالا ، رقبا و دولت مي شود. اگر چه مهمترين قسمت سرمايه ارتباطي، روابط مشتري است ولي نبايد تنها اين روابط را مد نظر قرار داد. سرمايه ساختاري(سازماني) شامل روابط و هدايت كننده هاي سازماني و ... مي باشد (ادوينسون و مالون ،1997 ). از ديدگاه استيوارت نيز، سرمايه ساختاري شامل دارايي هاي فكري، متدولوژي ها، نرم افزارها، فرايندها و ... مي باشد( رحیمیان و همکاران، 1391).

   در تمام تعاريف، يك همبستگي بين سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري ديده مي شود. بسياري از تحقيقات انجام شده در مورد سرمايه فكري نيز اين تقسيم بندي را در نظر گرفته اند. در واقع همبستگي ، بين زير مجموعه ها باعث شده كه تحت يك عنوان با نام سرمايه فكري سازمان قرار گيرند (بروكينگ  1996، هان ، 2001، روس  و دیگران، 1997).

تصمیمات سرمایه گذاری

سرمایه گذاری را می توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گام های فرآیند توسعه محسوب می گردد، مستلزم افزایش سرمایه گذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که به علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه گذاری پنداشته اند(نخجوانی، 1382). سرمایه گذاری، فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی است که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید. طبق این تعریف، هر یک از موارد تعهد وجوه دارایی های مالی، دارایی های جنسی و فعالیت های تولیدی معنای سرمایه گذاری پیدا می کند. دارایی های مالی، شامل سپرده گذاری بانکی، خرید اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه شرکت ها، خرید سهام و ... است. دارایی های جنسی، شامل فلزات قیمتی، زمین، ساختمان و هر نوع کالای بادوام دیگری است که به منظور کسب سود، خریداری شده باشند. در قالب تعریف رسمی، هر سه دسته فعالیتهای مذکور، جنبه مخارج سرمایه ای(اصطلاح معادل سرمایه گذاری) دارد و بودجه بندی سرمایه ناظر به این گروه است و سرمایه گذاری در دو گروه دیگر در سر فصل مدیریت پورتفوی قرار می گیرد(خورشیدی، 1375). 

یکی از هدفه¬ای گزارشگری مالی  فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است. سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان یکی از منابع تاءمین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت ویژه ای است. به کارگیری اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری ها، بدون تجزیه و تحلیل آنها چندان اثر بخش نبوده و حتی ممکن است موجب گمراهی استفاده کنندگان نیز شود، در صورتی که با تجزیه و تحلیل آنها می توان اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد و آنها را در اخذ تصمیمات منطقی و آگاهانه یاری رساند. از میان روش های موجود در تجزیه و تحلیل اطلاعات تاکید ویژه ای بر نسبت های مالی شده است. تجزیه و تحلیل مالی همواره به عنوان ابزاری جهت ارزیابی اطلاعات مالی به نحو گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عوامل بسیار مهمی که تحلیل گران مالی همواره به دنبال پیش بینی و یا شناسایی تغییرات آن با استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل صورت های مالی هستند، فاکتور سودآوری آتی شرکت ها  است.

سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان علاقه مندند که خالص جریان ورودی وجه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی ارزیابی کنند. اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سودآوری، پیش بینی سودهای آتی و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می دهند بنابراین فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد، شامل توزیع وجه نقد میان سهامداران وجود دارد. 

يكي از مشكلات اساسي سيستم هاي حسابداري سنتي عدم كفايت و ناتواني آنها در سنجش و گزارشگري اطلاعات مرتبط با دارايي هاي نامشهود(ازجمله دانش) و ارزش هاي پنهان شركت است. بنابراين اين پديده منجر به ايجاد شكاف عظيمي بين ارزش دفتري و ارزش بازار شركت ها شده است. اختلاف فزاينده مشاهده شده بين ارزش بازار و ارزش دفتري در بسياري از شركت ها موجب توجه به بررسي ارزش هاي گم شده(از دست رفته) از صورت هاي مالي شده است. محدوديت هاي صورت هاي مالي در توضيح ارزش شركت ناشي از اين امر است كه منبع ارزش اقتصادي توليد كالاي مادي است نه ايجاد سرمايه فكري. با توجه به كارهاي محققين مختلف، به نظر مي رسدكه سرمايه فكري ارزش هاي مخفي باشد كه صورت هاي مالي را مخدوش مي كند و چيزي است كه سازمان ها را در دستيابي به مزيتهاي رقابتي سوق مي دهد. به علاوه اعتقاد برآن است كه محدوديت هاي صورت هاي مالي توضيح دقيق ارزش شركت را با مشكل مواجه مي سازد. اين واقعيت را آشكار مي كند كه اين روزها، منابع ارزش اقتصادي، محصول سرمايه فكري است نه توليدات كالاهاي(مادي پورزماني و همکاران،1391).

  بسياري از سيستم‌هاي حسابداري فعلي از نقش و اهميت فزاينده حق مالكيت معنوي و دانش در سازمان‌‌هایي عصر نوين غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعي دارايي‌ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورت‌هاي مالي در تشريح ارزش واقعي شركت‌ها از محدوديت‌هاي بسياري برخوردار هستند. در جوامع دانش‌محور كنوني، بازده سرمايه فكري بكار گرفته‌‌شده بسيار بيشتر از بازده سرمايه‌هاي مالي به كار گرفته‌‌شده، ‌اهميت يافته است. اين به آن معناست كه در آينده در مقايسه با سرمايه‌هاي فكري، نقش و اهميت سرمايه‌هاي مالي در تعيين قابليت سودآوري پايدار، كاهش چشم‌گيري خواهد يافت. اين موضوع موجب ايجاد فاصله بين ارزش واقعي شركت‌ها و سازمان‌ها با آنچه كه در محاسبات حسابداري سنتي اعمال مي‌گردد، ‌‌شده ‌است.

از طرف دیگر بیان فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت فعالیت های مربوط به فرآیند تصمیم گیری آن ها تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی سرمایه گذاری به عنوان فرآیند تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد، تعریف می شود. سرمایه گذار مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سهامداران است و فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است(جونز، 1996).

افراد جهت تصمیم گیری نیاز به اطلاعات مالی دارند. یکی از منابع اطلاعاتی اطلاعات حسابداری است. در مبانی نظری گزارشگری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودن آن در تصمیم گیری افراد اشاره شده است. هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات تدوین استاندارهای حسابداری ایران در مبانی نظری گزارشگری مالی به لزوم تهیه اطلاعات مالی به گونه ای که در تصمیم گیری افراد مفید واقع شود تاکید کرده اند(خوش طینت و اسماعیلی، 1385). 

 

امروزه با گسترش سطح کیفی فعالیت و همچنین توسعه گستره امور اقتصادی، تصمیم های مالی شرکت¬ها از جمله مسایل پیچیده ای است که در راستای کسب بهترین بازده و مطلوبیت در بهترین شرایط به وجود می آید. در این راستا مدیران مالی با توجه به آن که مسئولیت اصلی این تصمیم ها به آن ها بر می گردد در پی دستیابی به روابط بین عوامل شاخص در شرکت ها هستند. از جمله این مسائل مبحث تصمیمات سرمایه گذارای است(آئون و هوانگ، 2008).  

 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter