رابطه میان بیمه محصولات کشاورزی و رضایت مندی شغلی کشاورزان

180,000 ریال

دانلود رایگان اصل مقاله


    مشخصات کلی

  • کد 57009
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 73
  • صاحب اثر علی نصیری
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران

چکیده فارسی

شرايط طبيعي و اقتصادي کشور، سرمايه گذاري در بخش کشاورزي را با تهديد جدي مواجه ساخته است. بلاياي طبيعي، آفتها، انواع بيماريها، کمبود و پراکنش نامناسب نزولات جوي، قرارگرفتن کشورمان در منطقة خشک جهان و بروز خشکساليهاي متعدد، نابساماني بازار محصولات کشاورزي و در نتيجه نوسان قيمت محصولات، شرايط مخاطرهآميزي را به بخش کشاورزي تحميل کرده است. وسعت وقوع عوامل ياد شده در کشور چنان است که بر اساس گزارش فائو از ميان 40 نوع سانحة طبيعي که در جهان ثبت شده است، 31 نوع آن در ايران امکان وقوع دارد. به اين ترتيب، ايران جزء ده کشور بلاخيز دنيا محسوب ميشود (رسولاف ، 2001). 

کشاورزی برخلاف سایر فعالیتهای اقتصادی بطور دائم در مواجه با مسایل ناشناخته و غیرقابل پیش بینی طبیعی می باشد و عمده ترین مشخصه آن ارتباط مستقیم با طبیعت است. این امر بدان معناست که با پیش آمدن شرایط نامساعد طبیعی، کشاورزی با کاهش تولید و بازده محصول روبرو خواهد بود، این امر نه تنها درآمد کشاورز را کاهش خواهد داد بلکه با بروز مکرر آن قدرت سرمایه گذاری مجدد از طرف کشاورز و باغدار سلب خواهد شد. بنابراین درمیان مساعدتها و کمکهای متعدد دولت در هنگام وقوع چنین وضعیتی، بیمه محصولات کشاورزی، یکی از مؤثرترین عواملی است که میتواند کشاورز و محصول او را در مقابل سوانح و بلایای طبیعی به نحو مطلوب حمایت کند (فرجی و میردامادی، ۱۳۸۵). 

از آن جا که هدف بیمه، تأمین امنیت خاطر بیمه گذاران است و نوعی خدمت رسانی به افراد جامعه به حساب میآید، بنابراین صندوق بیمه محصولات کشاورزي باید در ارایه خدمات بیمهای به صورت بهینه منطبق با انتظارات و توقعات کشاورزان اقداماتی انجام دهد تا به هدف اصلی که کسب رضایت بیمه گذار است، نایل شود. چرا که بیمهگذاران و خریداران راضی، منبع سود صندوق بیمه محسوب میشوند. نکته مهم-تر این که ارایه کیفیت بالاي خدمات به بیمهگذاران، سبب میشود تا یک شرکت، نقاط قوت مهمی از جمله موانع رقابتی، وفاداري بیمه گذار، خدماتی متمایز از مؤسسه هاي دیگر و هزینه هاي پایین بازاریابی را به دست آورد. بنابراین سنجش سطح رضایت مندي مشتري از خدمات، سازه مهمی در توسعه یک سیستم خدماتی به منظور رفع نیازهاي مشتري با کم ترین هزینه و زمان و بیشترین خدمات به گروه هدف است (کرمی و همکاران، 1383). 

 

  بیان مسأله 

فعالیتهای بخش کشاورزی را ميتوان به عنوان يکي از فعالیتهای پرمخاطره در فرايند تولید کالا دانست زيرا در فعالیتهای کشاورزی انواع مخاطرات طبیعي، اجتماعي و اقتصادی دست به دست هم داده و مجموعه ای شکننده و آسیبپذيری را برای تولیدکنندگان در اين بخش فراهم ميآورند. از اين روی، بیمه ميتواند به عنوان يکي از راهکارهای توسعه و کاهش ريسک در بخش کشاورزی باشد. بنابراين با وجود مديريت تولید، کماکان خطر آسیب پذيری به تولید محصولات در ضريب بالايي از ناامني قرار دارد، بدین جهت ضرورت بهرهمندی از خدمات بیمه به عنوان يک اصل در بخش کشاورزی کشور در زمینه تولید محصولات کشاورزی مورد توجه ميباشد (استخر و همکاران، 1388). صنعت بیمه که يکي از نهادهای مالي در بازار سرمايه است با پرداخت خسارت، موجب ايجاد آرامش برای فرد بیمهگذار ميشود و در تجهیز منابع پساندازی و افزايش سرمايهگذاری و کاهش ريسک نقش بسزايي دارد (پیشرو و همکاران، 1390). در اين راستا بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف به عنوان يکي از راههای عمده کاهش نوسانهای درآمدی بهره برداران و در نتیجه رويارويي با خطرات مورد استفاده قرار گرفته است (قربانی، 1383). 

توسعه صنعت بیمه زمانی محقق می شود که شرکتهاي بیمه به عنوان موتور محرکه این صنعت ارتباط نزدیکی با بیمهگذاران داشته و همواره به جلب رضایت آنها توجه کنند. عدم موفقیت شرکتهاي بیمه در این خصوص مساوي است با عدم خرید بیمهگذاران و به این معناست که ریسکهاي احتمالی موجود در جامعه بدون پوشش بوده و در صورت تحقق، هزینههاي بالایی را به مردم و دولت تحمیل میکند و علاوه بر آن سرمایهگذاران اقتصادي نیز اشتیاق خود را به حضور در این بخش اقتصادي از دست میدهند (Sogunro and Abiola ,2014). بدین جهت امروزه سازمانها رضایت مشتري را سرمایه و ضامن فعالیت خود میدانند و ارائه خدمات به مشتري همواره سر لوحه تفکرات و برنامهریزيهاي آنان است، مشتریان از مهمترین عوامل محیطی هر سازمانی محسوب میشوند (Ishaq et al., 2014). صاحبنظران مدیریت، کسب رضایت مشتري را از مهمترین وظایف و اولویتهاي مدیریت شرکتها برشمرده و لزوم پایبندي همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب رضایت مشتریان را پیششرط اصلی موفقیت به حساب آوردهاند (Khan and Fasih, 2014). متخصصان رضایت مشتري را یک مفهوم پایهاي در بازاریابی و یک هدف مهم براي سازمان (Rizan et al, 2014) و رضایت مشتري را عامل سودآوري آینده شرکت میدانند (Deepika and Manish, 2011). سازمان-هاي خدماتی به رضایت مشتریان بسیار وابسته هستند و باید استانداردي براي عملکرد راضی کننده ایجاد کرده و بتوانند نظرات مشتریان را به وسیله آن با هم مقایسه کرده و آنها را به صورت مستمر بهبود بخشند (Park et al, 2008). رضایت مشتری مواجه شدن با تمام انتظارات مشتري است و بسیاري از تحقیقات، رابطه میان کیفیت خدمت و رضایت مشتري را نشان میدهد (Jamal, 2009). رضایت از اصول مهم براي موفقیت در ارتباط تجاري بلندمدت با مشتریان است (Kim et al, 2010). در واقع امروزه رضایت مشتري و کیفیت خدمات از مسائل حیاتی در اغلب صنایع خدماتی بر اساس تئوري بازاریابی و تجربه عملی، شرکت هستند (Khan et al., 2014). 

Ahmadi  (2007) نشان داد که آگاهي از اهداف و فوايد بيمة دام، ميزان اعطاي تخفيف حق بيمه به بيمه-گذاران خسارتنديده در طول مدت اعتبار بيمهنامة قبلي، شرکت در دورههاي آموزشی، ترويجي و پرداخت به موقع غرامت به دامداران بيمه گذار خسارتديده تأثير مثبتي بر ميزان پذيرش و توسعة بيمة دام سبک داشته اند. Yang and Wei (2010) در خصوص انگيزهها و مشوقهاي مالي توسعة بيمة کشاورزي متغير "سرعت پرداخت غرامت" بيشترين نقش را در اين خصوص داشت. در حالي که در مطالعة Garrido and zilberman  (2008) افزايش يارانة پرداختي به حق بيمه مهمترين عامل در گسترش نظام بيمة کشاورزي در اسپانیا بود. در مطالعه  Vandeveer(2001) خصوصيات بيمههاي کشاورزي، خصوصيات فردي کشاورزان، درآمد مزرعه و کشاورزي و سطح تحصيلات کشاورزان از عوامل اصلي تقاضا براي بيمههاي کشاورزي بود. برخي از ويژگيهاي فردي و شخصيتي مراجعين ميتواند نشاندهندة الگو و يا قالبي براي پيشبيني رفتار و حالات رواني و دروني آنها بوجود آورد، در هر حال تفاوتهاي فردي مراجعين باعث ميشود كه بعضي خود را با شرايط موجود، حمايتها و خدمات به هر نحو سازگار نمايند و عدهاي هم نميتوانند، كه در نتيجه رضايت-مندي ايجاد نميگردد، در هر حال منزلت اجتماعي و شخصيت افراد ميتوانند، سطوح مختلفي از رضايت-مندي از كاركردها را به دنبال داشته باشند (نيك گهر، 1372). 

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 

فعالیت در بخش کشاورزي به علت اتکاي زیاد به طبیعت و وابستگی آن به عوامل و شرایط جوي و محیطی، فعالیتی همراه با ریسک محسوب میگردد و تولیدکنندگان این بخش همواره با خسارات ناشی از بروز حوادث قهري و بلایاي طبیعی روبه رو اند و زندگی اقتصادي آنها در معرض خطرات جدي قرار دارد، به طوري که این امر موجب میشود کشاورزان و دامداران همواره نگران بازپرداخت هزینه هاي مختلف تولید و حتی هزینه هاي ضروري زندگی و معاش خود باشند (همتی و همکاران، 1389). 

بیمه کشاورزي، بالاترین ظرفیتهاي اجرائی و عملیاتی و بیشترین توانمنديها و قابلیتها را براي رویارویی با مخاطره ها دارد و یکی از مناسبترین سازوکارها براي ایجاد امنیت سرمایهگذاري در بخش کشاورزي به شمار می آید. دولتها به دلیل اهمیت راهبردي و کلیدي بخش کشاورزي با برنامههاي مختلف، تلاش براي گسترش و فراگیر ساختن بیمه در بین کشاورزان دارند. از سویی، پذیرش بیمه کشاورزي در جامعه روستایی، مانند هر نوآوري دیگري از سوي تولیدکنندگان محصولات کشاورزي با مقاومت روبه رو میشود یا به کندي پیش رفته و پذیرش آن زمانبر است. یکی از راههایی که در توسعه بیمه کشاورزي میتواند مؤثر باشد هماهنگی و نزدیک کردن این برنامهها با خواستها، نیازها و انتظارات کشاورزان است (شاهنوشی و همکاران، 1388) . 

از آنجا که بخش مهمی از تولیدکنندگان کشاورزي به ویژه در کشورهاي در حال توسعه توان مالی محدودي دارند گاه کمترین خسارت ممکن است شرایط زندگی آنها را دچار مخاطره نماید. لذا یکی از اهرمهاي حمایتی دولت بیمه محصولات کشاورزي می باشد. با استفاده از این سازوکار نه تنها میتوان از طریق پس اندازهاي اندکی که انبوه کثیري از کشاورزان به عنوان حق بیمه میپردازند خسارت وارد به کشاورزان خسارت دیده را جبران نمود بلکه به وسیله آن میتوان امنیت بیشتري را براي تولیدکنندگان کشاورزي فراهم و مخاطرات تولید را کاهش و در نهایت شرایط فراهم آورد. با توجه به تأثیر اجتناب ناپذیر مخاطرات تولیدات کشاورزي بر اقتصاد جامعه روستایی و اهمیت فوق العاده زیاد بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، دولت براي یاري رساندن به کشاورزان در راستاي جبران خسارتهاي احتمالی ناشی از خطرات اقدامات متنوعی انجام میدهد (فرجی و میردامادي، 1385). 

امروزه بیمه گذاران و مشتریان شرکتهاي بیمه به راحتی و سرعت در هنگام خرید بیمه نامه و دریافت خسارت اهمیت میدهند. اگر خواهان راهنمایی و مشاورههاي کارشناسی هستند، میل دارند با چنان صمیمیت، دقت و شکیبایی با آنها رفتار شود. که احساس کنند ارائه کنندگان خدمات، خود را همانند بیمه-گذار و مشتري شرکت در نظر گرفته اند (امیري، 1383). از آن جا که هدف بیمه، تأمین امنیت خاطر بیمه-گذاران است و نوعی خدمترسانی به افراد جامعه به حساب میآید، بنابراین صندوق بیمهي محصولات کشاورزي باید در ارایه خدمات بیمه ای به صورت بهینه منطبق با انتظارات و توقعات کشاورزان اقداماتی انجام دهد تا به هدف اصلی که کسب رضایت بیمه گذار است، نائل شود. بنابراین سنجش سطح رضایت-مندي مشتري از خدمات، سازهي مهمی در توسعه یک سیستم خدماتی به منظور رفع نیازهاي مشتري با کم-ترین هزینه و زمان و بیشترین خدمات به گروه هدف است (کرمی و همکاران، 1383). در این میان صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید براي راضی نگه داشتن مشتریان، عملکردشان را بهبود دهد تا بتوانند در محیط کسب وکار به شدت رقابتی به مزیت رقابتی پایدار دست یابند. زیرا نتیجه اصلی رضایت مشتري، وفاداري مشتري است و شرکتها با سهم زیادي از مشتریان وفادار به دلایل افزایش نرخ خرید مجدد، خریداران بالقوه زیاد، تمایل به قیمتهاي بالاتر، رفتار توصیه اي مثبت و هزینه هاي جایگزینی کم، سود میبرند (Naghadeh et al., 2014). رضایت مشتري، خوشایند یا دلپذیر بودن تجربیات حاصل از خرید قبلی محصول یا خدمت است. مطالعات، همبستگی بین رضایت و وفاداري را نشان داده اند و آن را به عنوان عاملی تعیین کننده در وفاداري می دانند. در حقیقت بنیان و اساس نظام بیمه اي، مشتري است یک مشتري در شرکت بیمه برابر با حداقل یک دارایی است. امروزه شرکتهاي خدماتی موظف هستند خود را در آینه وجود مشتري دیده و سعی کنند که مشتري از سازمان آنها رضایت کامل داشته باشد (Saeed et al., 2014). رضايت، نوعي تلقي و عكس العمل طبيعي فرد نسبت به دريافت آن چيزي است كه انتظارش را دارد و شايد حالت اكتسابي باشد كه اغلب در كنش هاي متقابل اجتماعي افراد نسبت به يكديگر، بوقوع مي پيوندد (مهدوی، 1375). از منافع رضایت مشتري می توان به افزایش معاملات، تمایل براي افزایش خریدها، کاهش حساسیت به قیمتها و هزینه مبادلات اشاره کرد (O’Sullivan and Mc Callig,2012).

  از آنجا که شرکتهای بیمه نیز در زمره سازمانهای انتفاعی هستند، ناچارند به مشتری خاص خود توجه کنند. زیرا بی توجهی به رضایت وی که نتیجه بیتوجهی به خواستهها و نیازهای اوست با موفقیت و شکست آنها قرین است (مبشری، 1379 )


 تعریف واژگان

تعریف عملیاتی رضایت مشتری: رضایت مندی مشتری در این تحقیق يعني مشتري تا چه حد باور دارد كه شركت بيمة مورد بررسی انتظارات او را برآورده كرده است. رضایت مشتری با متغیر های چون سرعت، سادگی، حق بیمه،  تعیین خسارت، قانونگرایی سنجیده خواهد شد.

تعریف مفهومی رضایت مندی: بر اساس نظریات الیور(oliver) رضایت مندی قضاوتی است در مورد این که آیا ویژگی یک محصول یا خدمت یا خود محصول یا خدمت، یک سطح لذت بخش کامیابی مربوط به مصرف را فراهم کرده است یا خیر.

تعریف مفهومی باغدار: کشاورز به فردی گفته می‌شود که برای تولید غذا و بهره‌برداری اقتصادی به کشت و کار در زمین‌های کشاورزی یا نگه‌داری دام‌های اهلی می‌پردازد. کشاورزی که در باغ فعال باشد باغدار گویند (مرکز آمار ایران ،1394).

تعریف عملیاتی باغدار: منظور از باغدار در این تحقیق کلیه کسانی که در باغات شهرستان ورامین در مساحتی حداقل 200 متر مربع باغ به بهره برداری و کشت و کار مشغول به کار می باشند. 

تعریف مفهومی خسارت يا غرامت: خسارت عبارت است از زيان وارده به مورد بيمه كه در نتيجه وقوع حادثه ايجاد مي‌شود و جبران آن در تعهد بيمه‌گر مي‌باشد، در بعضي موارد تعهد بيمه‌گر ممكن است بدون وقوع حادثه نيز تحقق پيدا كند مانند پرداخت سرمايه بيمه در انتهاي مدت در صورت حيات بيمه شده (در بيمه عمر و پس‌انداز) و يا برقراري مستمري بازنشستگي و نظاير آن(اداره تحلیل آماری بیمه مرکزی ایران، 1395).

تعریف عملیاتی خسارت: منظور از خسارت در این تحقیق میزان مبلغی است که از سوی بیمه گر در ازای ضرر های وارده به محصولات باغی به باغدار بیمه گذار پرداخت می گردد.  

تعریف مفهومی بيمه كشاورزي: دراصل يك سازوكار مشاركت در ريسك است كه از طريق مشاركت با توليد كنندگان در پذيرش ريسك، درهنگام بروز خطر از متضرر گشتن توليد كننده جلوگيري نموده ودر درآمد وي ثبات ايجاد مي كند (Nelson&Loehman,1987). 

 

تعریف عملیاتی بیمه کشاورزی: بیمه است که به موجب آن محصولات کشاورزي در مقابل مخاطرات جوي مانند تگرگ، طوفان، سیل، صاعقه، یخبندان و گرمازدگی و بیماري هاي نباتی و حوادثی مانند آتش سوزي مورد پوشش قرار می گیرند و خسارت مالی وارد به کشاورز بیمه گذار در دوره کاشت، داشت و برداشت تا میزان مورد تعهد بیمه گر جبران می شود. 

 
 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter