رابطه میان بیمه محصولات کشاورزی و رضایت مندی شغلی کشاورزان

180,000 ریال

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه


    مشخصات کلی

  • کد 57009
  • فرمت فایل word
  • تعداد صفحات سمینار یا فصل دوم 73
  • حق ترجمه و تالیف سایت خانه مقالات ISI ایران
  • صاحب اثر علی نصیری

چکیده فارسی

شرايط طبيعي و اقتصادي کشور، سرمايه گذاري در بخش کشاورزي را با تهديد جدي مواجه ساخته است. بلاياي طبيعي، آفت ها، انواع بيماري ها، کمبود و پراکنش نامناسب نزولات جوي، قرارگرفتن کشورمان در منطقة خشک جهان و بروز خشکسالي هاي متعدد، نابساماني بازار محصولات کشاورزي و در نتيجه نوسان قيمت محصولات، شرايط مخاطره آميزي را به بخش کشاورزي تحميل کرده است. وسعت وقوع عوامل ياد شده در کشور چنان است که بر اساس گزارش فائو از ميان 40 نوع سانحة طبيعي که در جهان ثبت شده است، 31 نوع آن در ايران امکان وقوع دارد. به اين ترتيب، ايران جزء ده کشور بلاخيز دنيا محسوب مي شود (رسول اف ، 2001). 

کشاورزی برخلاف سایر فعالیت های اقتصادی بطور دائم در مواجه با مسایل ناشناخته و غیرقابل پیش بینی طبیعی می باشد و عمده ترین مشخصه آن ارتباط مستقیم با طبیعت است. این امر بدان معناست که با پیش آمدن شرایط نامساعد طبیعی، کشاورزی با کاهش تولید و بازده محصول روبرو خواهد بود، این امر نه تنها درآمد کشاورز را کاهش خواهد داد بلکه با بروز مکرر آن قدرت سرمایه گذاری مجدد از طرف کشاورز و باغدار سلب خواهد شد. بنابراین درمیان مساعدت ها و کمک های متعدد دولت در هنگام وقوع چنین وضعیتی، بیمه محصولات کشاورزی، یکی از مؤثرترین عواملی است که می تواند کشاورز و محصول او را در مقابل سوانح و بلایای طبیعی به نحو مطلوب حمایت کند (فرجی و میردامادی، ۱۳۸۵). 

از آن جا که هدف بیمه، تأمین امنیت خاطر بیمه گذاران است و نوعی خدمت رسانی به افراد جامعه به حساب می آید، بنابراین صندوق بیمه محصولات کشاورزي باید در ارایه خدمات بیمه ای به صورت بهینه منطبق با انتظارات و توقعات کشاورزان اقداماتی انجام دهد تا به هدف اصلی که کسب رضایت بیمه گذار است، نایل شود. چرا که بیمه گذاران و خریداران راضی، منبع سود صندوق بیمه محسوب می شوند. نکته مهم-تر این که ارایه کیفیت بالاي خدمات به بیمه گذاران، سبب می شود تا یک شرکت، نقاط قوت مهمی از جمله موانع رقابتی، وفاداري بیمه گذار، خدماتی متمایز از مؤسسه هاي دیگر و هزینه هاي پایین بازاریابی را به دست آورد. بنابراین سنجش سطح رضایت مندي مشتري از خدمات، سازه مهمی در توسعه یک سیستم خدماتی به منظور رفع نیازهاي مشتري با کم ترین هزینه و زمان و بیشترین خدمات به گروه هدف است (کرمی و همکاران، 1383). 

 

1-2- بیان مسأله 

فعالیت های بخش کشاورزی را مي توان به عنوان يکي از فعالیت های پرمخاطره در فرايند تولید کالا دانست زيرا در فعالیت های کشاورزی انواع مخاطرات طبیعي، اجتماعي و اقتصادی دست به دست هم داده و مجموعه ای شکننده و آسیب پذيری را برای تولیدکنندگان در اين بخش فراهم مي آورند. از اين روی، بیمه مي تواند به عنوان يکي از راهکارهای توسعه و کاهش ريسک در بخش کشاورزی باشد. بنابراين با وجود مديريت تولید، کماکان خطر آسیب پذيری به تولید محصولات در ضريب بالايي از ناامني قرار دارد، بدین جهت ضرورت بهره مندی از خدمات بیمه به عنوان يک اصل در بخش کشاورزی کشور در زمینه تولید محصولات کشاورزی مورد توجه مي باشد (استخر و همکاران، 1388). صنعت بیمه که يکي از نهادهای مالي در بازار سرمايه است با پرداخت خسارت، موجب ايجاد آرامش برای فرد بیمه گذار مي شود و در تجهیز منابع پس اندازی و افزايش سرمايه گذاری و کاهش ريسک نقش بسزايي دارد (پیشرو و همکاران، 1390). در اين راستا بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف به عنوان يکي از راه های عمده کاهش نوسان های درآمدی بهره برداران و در نتیجه رويارويي با خطرات مورد استفاده قرار گرفته است (قربانی، 1383). 

توسعه صنعت بیمه زمانی محقق می شود که شرکت هاي بیمه به عنوان موتور محرکه این صنعت ارتباط نزدیکی با بیمه گذاران داشته و همواره به جلب رضایت آنها توجه کنند. عدم موفقیت شرکت هاي بیمه در این خصوص مساوي است با عدم خرید بیمه گذاران و به این معناست که ریسک هاي احتمالی موجود در جامعه بدون پوشش بوده و در صورت تحقق، هزینه هاي بالایی را به مردم و دولت تحمیل می کند و علاوه بر آن سرمایه گذاران اقتصادي نیز اشتیاق خود را به حضور در این بخش اقتصادي از دست می دهند (Sogunro and Abiola ,2014). بدین جهت امروزه سازمان ها رضایت مشتري را سرمایه و ضامن فعالیت خود می دانند و ارائه خدمات به مشتري همواره سر لوحه تفکرات و برنامه ریزي هاي آنان است، مشتریان از مهم ترین عوامل محیطی هر سازمانی محسوب می شوند (Ishaq et al., 2014). صاحب نظران مدیریت، کسب رضایت مشتري را از مهم ترین وظایف و اولویت هاي مدیریت شرکت ها برشمرده و لزوم پایبندي همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب رضایت مشتریان را پیش شرط اصلی موفقیت به حساب آورده اند (Khan and Fasih, 2014). متخصصان رضایت مشتري را یک مفهوم پایه اي در بازاریابی و یک هدف مهم براي سازمان (Rizan et al, 2014) و رضایت مشتري را عامل سودآوري آینده شرکت می دانند (Deepika and Manish, 2011). سازمان-هاي خدماتی به رضایت مشتریان بسیار وابسته هستند و باید استانداردي براي عملکرد راضی کننده ایجاد کرده و بتوانند نظرات مشتریان را به وسیله آن با هم مقایسه کرده و آنها را به صورت مستمر بهبود بخشند (Park et al, 2008). رضایت مشتری مواجه شدن با تمام انتظارات مشتري است و بسیاري از تحقیقات، رابطه میان کیفیت خدمت و رضایت مشتري را نشان می دهد (Jamal, 2009). رضایت از اصول مهم براي موفقیت در ارتباط تجاري بلندمدت با مشتریان است (Kim et al, 2010). در واقع امروزه رضایت مشتري و کیفیت خدمات از مسائل حیاتی در اغلب صنایع خدماتی بر اساس تئوري بازاریابی و تجربه عملی، شرکت هستند (Khan et al., 2014). 

Ahmadi  (2007) نشان داد که آگاهي از اهداف و فوايد بيمة دام، ميزان اعطاي تخفيف حق بيمه به بيمه-گذاران خسارت نديده در طول مدت اعتبار بيمه نامة قبلي، شرکت در دوره هاي آموزشی، ترويجي و پرداخت به موقع غرامت به دامداران بيمه گذار خسارت ديده تأثير مثبتي بر ميزان پذيرش و توسعة بيمة دام سبک داشته اند. Yang and Wei (2010) در خصوص انگيزه ها و مشوق هاي مالي توسعة بيمة کشاورزي متغير "سرعت پرداخت غرامت" بيشترين نقش را در اين خصوص داشت. در حالي که در مطالعة Garrido and zilberman  (2008) افزايش يارانة پرداختي به حق بيمه مهمترين عامل در گسترش نظام بيمة کشاورزي در اسپانیا بود. در مطالعه  Vandeveer(2001) خصوصيات بيمه هاي کشاورزي، خصوصيات فردي کشاورزان، درآمد مزرعه و کشاورزي و سطح تحصيلات کشاورزان از عوامل اصلي تقاضا براي بيمه هاي کشاورزي بود. برخي از ويژگي هاي فردي و شخصيتي مراجعين مي تواند نشان دهندة الگو و يا قالبي براي پيش بيني رفتار و حالات رواني و دروني آنها بوجود آورد، در هر حال تفاوت هاي فردي مراجعين باعث مي شود كه بعضي خود را با شرايط موجود، حمايت ها و خدمات به هر نحو سازگار نمايند و عده اي هم نمي توانند، كه در نتيجه رضايت-مندي ايجاد نمي گردد، در هر حال منزلت اجتماعي و شخصيت افراد مي توانند، سطوح مختلفي از رضايت-مندي از كاركردها را به دنبال داشته باشند (نيك گهر، 1372). 

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 

فعالیت در بخش کشاورزي به علت اتکاي زیاد به طبیعت و وابستگی آن به عوامل و شرایط جوي و محیطی، فعالیتی همراه با ریسک محسوب می گردد و تولیدکنندگان این بخش همواره با خسارات ناشی از بروز حوادث قهري و بلایاي طبیعی روبه رو اند و زندگی اقتصادي آنها در معرض خطرات جدي قرار دارد، به طوري که این امر موجب می شود کشاورزان و دامداران همواره نگران بازپرداخت هزینه هاي مختلف تولید و حتی هزینه هاي ضروري زندگی و معاش خود باشند (همتی و همکاران، 1389). 

بیمه کشاورزي، بالاترین ظرفیت هاي اجرائی و عملیاتی و بیشترین توانمندي ها و قابلیت ها را براي رویارویی با مخاطره ها دارد و یکی از مناسبترین سازوکارها براي ایجاد امنیت سرمایه گذاري در بخش کشاورزي به شمار می آید. دولت ها به دلیل اهمیت راهبردي و کلیدي بخش کشاورزي با برنامه هاي مختلف، تلاش براي گسترش و فراگیر ساختن بیمه در بین کشاورزان دارند. از سویی، پذیرش بیمه کشاورزي در جامعه روستایی، مانند هر نوآوري دیگري از سوي تولیدکنندگان محصولات کشاورزي با مقاومت روبه رو می شود یا به کندي پیش رفته و پذیرش آن زمانبر است. یکی از راه هایی که در توسعه بیمه کشاورزي می تواند مؤثر باشد هماهنگی و نزدیک کردن این برنامه ها با خواست ها، نیازها و انتظارات کشاورزان است (شاهنوشی و همکاران، 1388) . 

از آنجا که بخش مهمی از تولیدکنندگان کشاورزي به ویژه در کشورهاي در حال توسعه توان مالی محدودي دارند گاه کمترین خسارت ممکن است شرایط زندگی آنها را دچار مخاطره نماید. لذا یکی از اهرم هاي حمایتی دولت بیمه محصولات کشاورزي می باشد. با استفاده از این سازوکار نه تنها می توان از طریق پس اندازهاي اندکی که انبوه کثیري از کشاورزان به عنوان حق بیمه می پردازند خسارت وارد به کشاورزان خسارت دیده را جبران نمود بلکه به وسیله آن می توان امنیت بیشتري را براي تولیدکنندگان کشاورزي فراهم و مخاطرات تولید را کاهش و در نهایت شرایط فراهم آورد. با توجه به تأثیر اجتناب ناپذیر مخاطرات تولیدات کشاورزي بر اقتصاد جامعه روستایی و اهمیت فوق العاده زیاد بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، دولت براي یاري رساندن به کشاورزان در راستاي جبران خسارت هاي احتمالی ناشی از خطرات اقدامات متنوعی انجام می دهد (فرجی و میردامادي، 1385). 

امروزه بیمه گذاران و مشتریان شرکت هاي بیمه به راحتی و سرعت در هنگام خرید بیمه نامه و دریافت خسارت اهمیت می دهند. اگر خواهان راهنمایی و مشاوره هاي کارشناسی هستند، میل دارند با چنان صمیمیت، دقت و شکیبایی با آنها رفتار شود. که احساس کنند ارائه کنندگان خدمات، خود را همانند بیمه-گذار و مشتري شرکت در نظر گرفته اند (امیري، 1383). از آن جا که هدف بیمه، تأمین امنیت خاطر بیمه-گذاران است و نوعی خدمت رسانی به افراد جامعه به حساب می آید، بنابراین صندوق بیمه ي محصولات کشاورزي باید در ارایه خدمات بیمه ای به صورت بهینه منطبق با انتظارات و توقعات کشاورزان اقداماتی انجام دهد تا به هدف اصلی که کسب رضایت بیمه گذار است، نائل شود. بنابراین سنجش سطح رضایت-مندي مشتري از خدمات، سازه ي مهمی در توسعه یک سیستم خدماتی به منظور رفع نیازهاي مشتري با کم-ترین هزینه و زمان و بیشترین خدمات به گروه هدف است (کرمی و همکاران، 1383). در این میان صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید براي راضی نگه داشتن مشتریان، عملکردشان را بهبود دهد تا بتوانند در محیط کسب وکار به شدت رقابتی به مزیت رقابتی پایدار دست یابند. زیرا نتیجه اصلی رضایت مشتري، وفاداري مشتري است و شرکت ها با سهم زیادي از مشتریان وفادار به دلایل افزایش نرخ خرید مجدد، خریداران بالقوه زیاد، تمایل به قیمت هاي بالاتر، رفتار توصیه اي مثبت و هزینه هاي جایگزینی کم، سود می برند (Naghadeh et al., 2014). رضایت مشتري، خوشایند یا دلپذیر بودن تجربیات حاصل از خرید قبلی محصول یا خدمت است. مطالعات، همبستگی بین رضایت و وفاداري را نشان داده اند و آن را به عنوان عاملی تعیین کننده در وفاداري می دانند. در حقیقت بنیان و اساس نظام بیمه اي، مشتري است یک مشتري در شرکت بیمه برابر با حداقل یک دارایی است. امروزه شرکت هاي خدماتی موظف هستند خود را در آینه وجود مشتري دیده و سعی کنند که مشتري از سازمان آنها رضایت کامل داشته باشد (Saeed et al., 2014). رضايت، نوعي تلقي و عكس العمل طبيعي فرد نسبت به دريافت آن چيزي است كه انتظارش را دارد و شايد حالت اكتسابي باشد كه اغلب در كنش هاي متقابل اجتماعي افراد نسبت به يكديگر، بوقوع مي پيوندد (مهدوی، 1375). از منافع رضایت مشتري می توان به افزایش معاملات، تمایل براي افزایش خریدها، کاهش حساسیت به قیمت ها و هزینه مبادلات اشاره کرد (O’Sullivan and Mc Callig,2012).

  از آنجا که شرکت های بیمه نیز در زمره سازمان های انتفاعی هستند، ناچارند به مشتری خاص خود توجه کنند. زیرا بی توجهی به رضایت وی که نتیجه بی توجهی به خواسته ها و نیازهای اوست با موفقیت و شکست آنها قرین است (مبشری، 1379 (

1-4- تعریف واژگان

تعریف عملیاتی رضایت مشتری: رضایت مندی مشتری در این تحقیق يعني مشتري تا چه حد باور دارد كه شركت بيمة مورد بررسی انتظارات او را برآورده كرده است. رضایت مشتری با متغیر های چون سرعت، سادگی، حق بیمه،  تعیین خسارت، قانونگرایی سنجیده خواهد شد.

تعریف مفهومی رضایت مندی: بر اساس نظریات الیور(oliver) رضایت مندی قضاوتی است در مورد این که آیا ویژگی یک محصول یا خدمت یا خود محصول یا خدمت، یک سطح لذت بخش کامیابی مربوط به مصرف را فراهم کرده است یا خیر.

تعریف مفهومی باغدار: کشاورز به فردی گفته می‌شود که برای تولید غذا و بهره‌برداری اقتصادی به کشت و کار در زمین‌های کشاورزی یا نگه‌داری دام‌های اهلی می‌پردازد. کشاورزی که در باغ فعال باشد باغدار گویند (مرکز آمار ایران ،1394).

تعریف عملیاتی باغدار: منظور از باغدار در این تحقیق کلیه کسانی که در باغات شهرستان ورامین در مساحتی حداقل 200 متر مربع باغ به بهره برداری و کشت و کار مشغول به کار می باشند. 

تعریف مفهومی خسارت يا غرامت: خسارت عبارت است از زيان وارده به مورد بيمه كه در نتيجه وقوع حادثه ايجاد مي‌شود و جبران آن در تعهد بيمه‌گر مي‌باشد، در بعضي موارد تعهد بيمه‌گر ممكن است بدون وقوع حادثه نيز تحقق پيدا كند مانند پرداخت سرمايه بيمه در انتهاي مدت در صورت حيات بيمه شده (در بيمه عمر و پس‌انداز) و يا برقراري مستمري بازنشستگي و نظاير آن(اداره تحلیل آماری بیمه مرکزی ایران، 1395).

تعریف عملیاتی خسارت: منظور از خسارت در این تحقیق میزان مبلغی است که از سوی بیمه گر در ازای ضرر های وارده به محصولات باغی به باغدار بیمه گذار پرداخت می گردد.  

تعریف مفهومی بيمه كشاورزي: دراصل يك سازوكار مشاركت در ريسك است كه از طريق مشاركت با توليد كنندگان در پذيرش ريسك، درهنگام بروز خطر از متضرر گشتن توليد كننده جلوگيري نموده ودر درآمد وي ثبات ايجاد مي كند (Nelson&Loehman,1987). 

تعریف عملیاتی بیمه کشاورزی: بیمه است که به موجب آن محصولات کشاورزي در مقابل مخاطرات جوي مانند تگرگ، طوفان، سیل، صاعقه، یخبندان و گرمازدگی و بیماري هاي نباتی و حوادثی مانند آتش سوزي مورد پوشش قرار می گیرند و خسارت مالی وارد به کشاورز بیمه گذار در دوره کاشت، داشت و برداشت تا میزان مورد تعهد بیمه گر جبران می شود. 

 

2-1-  اهمیت بخش کشاورزی 

          بخش کشاورزي در میان بخش هاي اقتصادی به دلیل نقش تأمین غذا و امنیت غذایی با پایه منابع تولید از اهمیت ویژه اي برخوردار است. در دو دهه اخیر برنامه ریزي در جهت بهره برداري مناسب از منابع و پتانسیل هاي بالقوه این بخش وبکارگیري سیاست هاي حمایتی موجب بهبود وضعیت تولید و شکوفایی نقش بخش کشاورزي در اقتصاد کشور شده است. افزایش تولیدات کشاورزي به نوبه خود موجب افزایش روند صادرات شده و سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی مربوط به محصولات غیر کشاورزي است. از طرف دیگر تأمین حدود 17 درصد تولید ناخالص داخلی و 22 اشتغال نیروي کار به وسیله این بخش از جمله مولفه هاي دیگري از که اهمیت آن را آشکارتر می سازد. با توجه به این مطالب توسعه و ارتقاي بهره وري در بخش کشاورزي ضرورت کامل دارد و این مهم مستلزم وارد کردن فناوري مناسب و ایجاد بستر مطلوب از حیث سرمایه گذاري است (همتی و همکاران، 1386). 

 

چکیده لاتین

این فایل پایان نامه لاتین مدیریت نبوده و به عنوان یک فایل آماده ادبیات تحقیق و مناسب فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد .

 

فایل به گونه ای طراحی شده است که اگر موضوع تحقیق و پژوهش شما در رابطه با موضوع فایل می باشد می توانید از فایل مذکور به راحتی در ادبیات تحقیق مقالات و یا پایان نامه های خود استفاده کنید  در فایل فهرست نویسی و منابع به صورت کامل ارایه شده است .شایان ذکر است این فایل پایان نامه نبوده و فقط ادبیات تحقیق موضوع پژوهش را پوشش خواهد داد .


توصیه می شود حتما قبل از خریداری فایل بخش رایگان را دانلود و فهرست موضوعی و منابع را مشاهده فرمایید .

لطفا متن زیرا به دقت بخوانید سپس اقدام به خرید نمایید:

  • روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و چند ثانیه تحمل فرمایید تا محصول به سبد خرید شما افزوده گردد و پس از ورود به صفحه سبد خرید تعداد اضافه شده به سبد خرید را کنترل نمایید تا اشتباها دوبار فایل مورد نظر به حساب شما لحاظ نشده باشد در صورت اضافه شدن بیش از یکبار فایل لطفا با کمک فلش هایی که به سمت بالا و یا پایین است مقدار آن را اصلاح فرمایید.
  •  در صفحه سبد سفارش حتما یک ایمیل معتبر و پسورد دلخواه وارد نمایید تا گزینه پرداخت بانکی برای شما نمایان شود شایان ذکر است پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود بوده و بلافاصله به صورت اتوماتیک لینک دانلود برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .
  • شایان ذکر است استفاده از خدمات و خرید فایل از سایت خانه مقالات ایران به منزله پذیرش قوانین و مقررات حاکم برسایت از طرف شما می باشد در صورتیکه هنوز قوانین را مطالعه نکرده اید لطفا ابتدا مطالعه نموده و سپس خرید نمایید.

free webpage hit counter