مقاله بیس مدیریت با موضوع تعهدات کارکنان و محیط کاری اخلاقی می تواند موضوعی جداب برای دانشجویان حوزه مدیریت باشد در مقاله زیر که توسط تیم خانه مقالات ایران انتخاب شده است تمام خصوصیات مقاله بیس را دارا می باشد به بصورتیکه مقاله مذکور دارای مدل تحقیق (پژوهش) می باشد. 

در این مقاله تاثیر سیاست میانجی گرانه سیاست های سازمانی بر روابط اخلاقی و متغییرهای بازدهی کارکنان مورد بررسی و ارزیابی شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد محیط اخلاقی میتواند ایجاد مزیت رقابتی نماید.

در ادامه مشخصات کلی مقاله آورده شده است در صورت تمایل به ترجمه می توانید سفارش ترجمه مقاله را برای ما ارسال کنید. 


عنوان فارسی مقاله بیس مدیریت :


محیط کاری اخلاقی، تعهد کارکنان و عملکرد خدمات پیشگیرانه مشتری: ازمایش سیاست های میانجی گری از سیاست های سازمانی


عنوان انگلیسی مقاله بیس:

Ethical work climate, employee commitment and proactive customer service performance: Test of the mediating effects of organizational politics

اطلاعات و مشخصات مقاله:

سال انتشار:  2017

کد مقاله :       110

وضعیت پرسشنامه: ندارد

عنوان پایگاه (منبع):    Sciencedirect

 

مدل مقاله: ترجمه چکیده مقاله بیس مدیریت:


 

در این مطالعه، تاثیرات میانجی گرایانه سیاست های سازمانی بر روابط بین کار اخلاقی و دو مورد از متغیرهای بازدهی کارکنان (تعهد عاطفی و عملکرد خدماتی پیشگیرانه مشتری) بررسی شده است. همچنین از 200 پاسخ تحقیقاتی که از شش مرکز خرید جمع آوری شده استفاده کرده ایم، ما دریافتیم که شرایط محیط اخلاقی درک شده، تأثیر مستقیمی بر درک کارکنان از سیاست های سازمانی، تعهد عاطفی و عملکرد خدمات پیشگیرانه مشتری دارد. علاوه بر این، سیاست های سازمانی درک شده، بخشی از ارتباط بین محیط اخلاقی و تعهد عاطفی است، اما برای محیط اخلاقی و رفتار خدمات پیشگیرانه مشتری اینگونه نیست  . ما توصیه می کنیم فروشندگان محیط اخلاقی را جهت تقویت مزیت رقابتی خود توسعه دهند.لینک مقاله ترجمه شده و دانلود اصل رایگان مقاله

 


free webpage hit counter