مباحث استانداردهای بین المللی IRFS می تواند موضوعی جالب و جذاب جهت پایان نامه های مالی و حسابداری باشد. در این بخش چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد اقای داود ناقور که با موضوع آثار اجرای استانداردهای بین المللی مالی گنجانده شده است. 


چکیده پایان نامه:


روند تجارت فعلی و دهکده جهانی ایجاد شده قطعا نیاز به زبان مشترکی دارد به نام حسابداری، که این زبان مشترک نیازمند استانداردهای یکپارچه بین المللی جهت شفافیت و پاسخگویی می باشد. در ایران بخصوص بعد از بحث برجام تاثیر اجرای استاندارد بین المللی (IFRS) و بویژه مبحث مالیات بر درآمد و شیوه افشای آن، قابلیت توجه بیشتری پیدا کرده که طی این تحقیق از دو جهت مالی و روانی از طریق 96 پرسشنامه به آن پرداخته شده است. نتیجه بررسی این تحقیق نشان می دهد قطعا در صورت وجود بستر مناسب فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجرای یک دستورالعمل مشترک مالی و مالیاتی می تواند مبنای شفافیت و دقت و پاسخگویی بیشتر در اظهارات مالیاتی ضمن تامین رضایت پرداخت کننده و دریافت کننده مالیات و جذب بیشتر سرمایه گذار خارجی شود.

اما ازآنجا که این تحقیق هیچ پیشینه و سابقه قبلی ندارد و برای اولین بار انجام شده است نیازمند بررسی اجرایی بیشتر جهت تکمیل نتیجه گیری دقیق تر در پژوهش پرسشنامه ای بود که با بررسی 30 شرکت بورسی طی سه سال متوالی 91 تا 93 در دو قالب محاسبه مالیات بر اساس قوانین مالیاتی داخلی و  بر اساس سود حسابداری )مبنای(IFRS  نهایتا مشخص گردید بطور خلاصه، شرکت ها بر اساس نوع فعالیت به شکل کلی دچار افزایش و کاهش پرداخت مالیات می شوند که شرکت های دارایی محور با افزایش پرداخت و شرکت های موجودی محور با کاهش پرداخت مالیات روبرو خواهند بود.

بدیهی است این تحقیق طی شرایط موجود تا این مرحله پاسخگو است و استنتاج نتایج بیشتر نیازمند زمان ، بررسی بیشتر و بستر مناسب تر خواهد بود .واژگان کلیدی: 

شفافیت ، پاسخگویی ، کتمان درآمد  ، ثبات ، قابلیت مقایسه

 

free webpage hit counter