نقش اینترنت در توان رقابتی بانکها و موسسات مالی 


موضوع رقابت ميان بنگاهها امروز به موضوع مورد بحث در ميان مديران، سياستمداران و دانشگاهيان تبديل شده است (دپرو و کراتو ، 2007؛ پناوينسيس و اربانو ، 2014). رقابت فرآيندي است که در آن براي دستيابي به منابع و مصرفکنندگان  بيشتر، تلاش ميشود (کوانگ، 2002). رقابتپذيري يک شرکت بستگي به توانايي اين شرکت براي طراحي، توليد و ارائه محصولات و خدمات با ارزش بالا و   با توجه به نيازهاي مشتريان دارد (سانتاپاراج و همکاران، 2006؛ اسماعيل و همکاران، 2012). شايد رايجترين مفهوم پذيرفته شده در ميان ديدگاههاي مختلف در خصوص مديريت استراتژيک مفهوم توان رقابتي باشد. مفهوم توان رقابتي از قلب استراتژي بازاريابي سرچشمه ميگيرد (کرچتون، 1995؛ استچمسر و همکاران، 2015) و يادآوري مقايسه و رقابت است (دپرو و کراتو، 2007). توانايي رقابت اشاره به جايگاه برتر يک شرکت نسبت به رقبايش در آن صنعت دارد. هنگامي که يک شرکت پيوسته سود بيشتري نسبت به شرکتهاي ديگر که با آن شرکت در صنعت مشابه رقابت ميکنند، به دست آورد؛ به عنوان يک شرکت با توان رقابتي در اين بازار شناخته ميشود (درنويچ و شانلي، 2005؛ بليوکا، 2014). بدون دستيابي به توان رقابتي شرکت توجيه اقتصادي کمي براي ادامه حيات خود خواهد داشت و از نظر مالي رو به زوال خواهد گراييد (کيم و اوه، 2004).

امروزه همه بنگاهها تلاش مي‏كنند سودآور باقي بمانند و در عرصه رقابت از رقباي خود پيشي بگيرند، ولي با چالشهاي دروني و بيروني گوناگوني مواجه مي‏شوند. در محيط بيروني، آنها با فرصتها و تهديدهاي ناشي از افزايش رقابت داخلي و جهاني، مشتريان آگاهتر و با انتظارات بيشتر و با پيشرفت‏هاي سريع در فناوري روبرو هستند. در محيط دروني نيز آنها با فشارهاي بيشتري مواجه هستند تا در راستاي افزايش كارايي، هزينه‏ها را کاهش دهند و به طور همزمان اثربخشي را از طريق ارائه خدمات مشتري بهبود يافته و ايجاد ارزش بيشتر براي مشتريان ارتقاء دهند. در نتيجه اين چالش‏ها، شركت‏ها در مي‏يابند كه بقاء و پيش بودن از رقبا براي بلندمدت بسيار دشوار است (بابيت ، 2004؛ سندبرگ و آبراهامسون ، 2011). در چنين فضايي تنها بنگاه‏هايي مي‏توانند بقاء خود را حفظ و موقعيت خود را ارتقاء دهند که تمرکز خود را بر همه ابعاد رقابت يعني کيفيت، قيمت، سرعت، پاسخگويي به مشتري و نوآوري معطوف نمايند، تا با ارتقاي توان رقابتي پايدار بتوانند از رقباي خود پيشي بگيرند (داروچ، ميلز و ماردين ، 2015). همچنين تغيير انتظارات مشتريان از کالا و خدمات و تغييرات محيطي، شرکت‏ها را از لحاظ رقابتي تحت فشار قرار داده و چالش‏هايي فراروي  آنها قرار مي‏دهد. بنگاه‏ها با تخصيص کاراي منابع، بهبود شايستگي‏ها و توانايي‏ها و کسب توان رقابتي پايدار مي‏توانند محصولات و خدمات بهتري نسبت به ساير رقبا عرضه کنند. در بررسي شرکت‏هاي موفق در مي‏يابيم که اغلب آنها توانمندي‏هايي دارند که آنها را قادر به رقابت در بازارهاي پرنوسان امروز مي‏سازد. (ابراهيم و گودوين ، 1986؛ ورهيس و مورگان ، 2005).

بارني  (1991) بيان ميکند که براي کسب توان رقابتي شرکتها بايد از استراتژي‏هايي استفاده کنند که موجبات بهرهوري و کارايي عملکرد را از طريق برآوردن نيازهاي مشتريان فراهم آورد. پورتر  (2008) بيان ميکند كه توان رقابتي هنگامي ‏به وجود مي‏آيد كه خدمت يا محصول سازمان منافع مشابه محصول يا خدمت رقبا با هزينه كمتري به مشتريان عرضه كند يا منافع محصول يا خدمت شركت از منافع محصول يا خدمت رقبا بيشتر باشد. بايد در نظر داشت که مبناي اصلي موفقيت يک شرکت، دستيابي به يک توان رقابتي پايدار و حفظ آن است. در واقع درک اينکه چه منابعي و يا کدام رفتارهاي شرکت‏ها منجر به توان رقابتي مي‏شود موضوع اصلي در استراتژي بازاريابي است (واراداراجان ، 1999؛ کاپلان و نورتون ، 2008).

از سوي ديگر، تسهيل در انجام امور منجر به افزايش رقابت بين سازمانها شده است. ميزان اين رقابت به حدي است که اگر سازماني نسبت به ديگري توان رقابتي کمتري داشته باشد به ناچار بايد صحنه را ترک نمايد. بانکها نيز به عنوان سازمانهايي که در حوزههاي مختلف پولي و مالي فعاليت ميکنند، از اين امر مستثني نبوده و در انجام امور خود با تهديدات و موانع گوناگوني مواجهه هستند و براي فائق آمدن بر آنها و دستيابي به فرصتهاي بالقوه بازار بايد داراي توان رقابتي باشند (جوزف و استون، 2003، وايت و راولي ، 2014). رقابت شديدي در ميان بانکهاي تجاري وجود دارد بدان معني که حتي نوآورانهترين محصولات و خدمات توسط رقبا کپيبرداري ميشود. بنابر اين فرصت بانکها براي حفظ توان رقابتي را سلب ميکند (آل-الاک ، 2013). توان رقابتي در ميان بانکها شديد است تا اندازهاي که محصولات و خدمات نوآورانه داراي چرخه کوتاهي هستند و پس از مدت کوتاهي توسط رقبا کپيبرداري ميشوند (آل-الاک، 2013). سيستمهاي بانکداري الکترونيک يکي از عواملي است که زمينه را براي دستيابي به توان رقابتي بانکها فراهم ميکند (جوزف و استون ، 2003، وايت و راولي، 2014).

تکامل نوآوري فناوري تأثيرات عمدهاي بر صنعت بانکداري گذاشته است. اين تکامل بانکداري ناشي از تغييرات بوجود آمده در کانالهاي توزيع و خدمات بانکي از قبيل دستگاههاي خودپرداز، موبايل بانک، بانکداري تلفني و بانکداري اينترنتي يا الکترونيکي است (چانگ، 2003). اقتباس از فناوري منجر به مزاياي زير ميشود: بهرهوري، سودآوري و کارآمدي بيشتر، خدمات سريعتر و رضايت مشتريان؛ سهولت و انعطاف-پذيري و ذخيره سازي هزينه و فضا. بانکها اهميت متمايزسازي خودشان از ساير مؤسسات مالي از طريق کانالهاي توزيع را تشخيص دادهاند. اين امر منجر به توسعه بانکداري و استفاده از کانالهاي توزيع جديدتر براي رسيدن به مشتريانشان ميشود (حسن و همکاران، 2015؛ وايت و راولي، 2014، کايا و کاهرامان؛ 2011). 

بانکداري الکترونيکي به سرعت در حال کسب محبوبيت به عنوان يک رسانه بالقوه براي تجارت الکترونيک است (کردي، 1995؛ اوي، 1999). بانکداري الکترونيک جديدترين کانال براي ارائه خدمات بانکي است. تعريف بانکداري الکترونيکي در ميان پژوهشگران تا اندازهاي متفاوت است زيرا بانکداري الکترونيک به چندين نوع از خدمات از طريقي که مشتريان بانکها ميتوانند درخواست اطلاعات و خدمات بانکي داشته باشند اشاره دارد.  در کميته نظارتي بانکي بازل، تعريف بانکداري الکترونيک شامل ارائه محصولات و خدمات بانکداري ارزشمند کوچک و جزئي از طريق کانالهاي الکترونيکي همچنين پرداخت الکترونيکي با ارزش زياد و ساير خدمات عمده الکترونيکي بانکي  ميشود (کميته نظارتي بانکي بازل، 2003). بانکداري الکترونيکي نوع خاصي از بانکداري است که جهت ارائه سرويس به مشتريان از يک محيط الکترونيکي (مانند اينترنت) استفاده مي‌کند (وايت و راولي، 2014). در واقع بانکداري الکترونيکي يک نوع سرويس الکترونيکي  است. در اين نوع بانکداري تمامي عمليات بانکي به صورت الکترونيکي انجام مي‌پذيرد و انجام تمامي اين عمليات با سطوح امنيتي مناسب محافظت مي‌شود (شجاعي، 1383).

رشد سريع اينترنت فرصتها و تهديدهاي تجاري بسيار و جديدي براي  بانکها فراهم ميکند. با توسعه فناوري جديد، انتظار ميرود بانکداري الکترونيکي از عمدهترين روش بانکداري براي مشتريان باشد. علاوه بر اين، فشار رقابت از ورود غيربانکها به بازارهاي مالي با ارائه محصولات و خدمات مالي بسياري از بانکها را مجبور به اقتباس روشهاي بانکداري الکترونيکي به منظور توان رقابتي کرده است (ساتيه ، 1999). 

امروزه، فناوري الکترونيک نقش اصلي در دنياي تجارت بويژه فعاليتهاي بانکداري بازي ميکند. بانکداري الکترونيکي داراي مزايايي مهمي براي بانکها و مشتريان است. بانکداري الکترونيکي منجر به فراهم کردن کانالهاي اضافي بانک‌ها براي تحويل محصولات و خدمات به مشتريان با هزينههاي پايين است (لين، هو و سونگ ، 2005). در واقع بانکداري الکترونيک در بيست و چهار ساعت شبانهروز و هفت روز هفته بطور کامل آمادگي ارائه خدمات به مشتريان را دارد. مشتريان ميتوانند فعاليتهاي بانکي خود را بدون نياز به منتظر ماندن در صف امور بانکي انجام دهند. بانکداري الکترونيک، خدمات الکترونيکي را پيشنهاد ميکند که به مشتريان اجازه ميدهد به بررسي صورتحساب، وجوه انتقالي بين حسابها و پرداخت الکترونيکي صورتحسابها بپردازند (آلصمدي ، 2011). علاوه بر اين براي درخواست وام، دانلود اطلاعات در مورد حسابهاي بانکي خود، سهام تجارت، نگاه کرد ن به تصاوير چکها و ورقههاي سپرده امکان ارائه خدمات وجود دارد. بنابر اين، کانالها حوزه جغرافيايي بانکها را گسترش داده و به جذب و نگهداري مشتريان بيشتر کمک ميکنند (دانداپاني، کارلز و لاورنس ، 2006).  بانکداري الکترونيکي علاوه بر فراهم کردن شرايط براي مبادلات سريعتر مشتريان، منجر به ذخيره کردن هزينهها توسط بانکها نيز ميشود (سومرا  و همکاران، 2011). 

  

تعاریف:

بانکداري الکترونيک: به عنوان ابزارها، تکنيک‌ها و راهحل‌هاي خودکارسازي فرآيند ارايه مستقيم محصول‌ها و خدمت‌هاي مختلف و متنوع بانکداري سنتي و جديد به مشتريان از طريق کانال‌هاي ارتباطي دو سويه، تعريف مي‌شود (شعبان پور و همکاران، ١٣٩۰).

توان رقابتي: توان رقابتي اشاره به جايگاه برتر يک شرکت نسبت به رقبايش در آن صنعت دارد. هنگامي که يک شرکت پيوسته سود بيشتري نسبت به شرکتهاي ديگر که با آن شرکت در صنعت مشابه رقابت ميکنند، به دست آورد؛ به عنوان يک شرکت با توان رقابتي در اين بازار شناخته ميشود (درنويچ و شانلي، 2005؛ بليوکا، 2014).

امنيت: امنيت ادارک شده به امنيت اطلاعات مالي از قبيل اطلاعات کارت اعتباري يا پسوردهاي حساب آنلاين اشاره دارد (عزيزي و جواديان، 2010).

سهولت: سهولت کاربري به عنوان ادراک مشتريان از زمان و تلاش مرتبط با خريد يا استفاده از خدمات تعريف شده است.  سهولت خدمات  با کاهش ميزان زمان و تلاشي که مصرف کننده بايد صرف خدمات کند باعث افزايش ارزش به مشتريان ميشود (بري، سيدرز و گريوال، 2002).

اعتماد: اعتماد به برند به تمايل يک مصرف کننده به تکيه بر توانايي برند به انجام تعهدات بيان شده اشاره دارد. به ويژه اين که اعتماد، عدم قطعيت را در محيطي که مصرفکنندگان در آن آسيبپذير هستند، کاهش ميدهد؛ چرا که آنها ميدانند مي‌توانند به برند قابل اعتماد تکيه کنند (چادهاري و هولبروک، 2001).

سرعت: به سرعت بالاي سيستمهاي خدمات بانکداري الکترونيکي در انجام امور بانکي براي مشتريان اشاره دارد (احمد و آلذوبي، 2011). 

کيفيت وبسايت: لي و کوزار  (2006) ويژگيهاي باکيفيت بودن سايتهاي خريد الکترونيکي را  ساختارمناسب، ظاهر زيبا، قابليت اطمينان، ظرفيت ذخيره سازي،  توانايي خدمات، امنيت و انسجام سيستم،  اعتماد، پاسخگويي،  سياست‌هاي ذخيره وب سايت و شهرت وب سايت مي‌داند.

حفظ حريم خصوصي: شامل اطلاعات شخصي افراد که در پايگاه‌هاي اطلاعاتي نگهداري مي‌شود و فرد مي‌خواهد اين اطلاعات محرمانه بماند (پيکاري، 2010).

قابليت دسترسي: قابليت دسترسي به اين معني مي‌باشد که داده ها، پايگاه‌هاي داده و سيستمهاي حفاظت امنيت، در زمان نياز به اطلاعات در دسترس باشند (شبانکاره، مختاري و اميني لاري، 1386).

نوآوري خدمات: نوآوري خدمات توسعه ايدههاي كاربردي و جديد براي بهبود كارايي و تاثيربخشي خدمات ميباشد (چن، 2011).


 بانکداري الکترونيکي

 

 بانکها بعنوان واسطه بين سپرده گذاران و گيرندگان وام عمل مي‌کنند معمولا ً وجه تمايز بانک از سازمانهاي مالي ديگر است که بانک زمينه سپرده و وام محصولاتي را ارائه مي‌نمايد. محصول ناشي از سپرده اين است که بانک  در هر زمان طبق درخواست پول پرداخت مي‌کند و اين بخشي از محصول (ناشي از سپرده) به حساب مي‌آيد بنابراين کار بانک مديريت بر بدهيهاست. در اين فرآيند بانکها پول هم قرض مي‌دهند و بدين گونه داراييهاي بانک بوجود مي‌آيد از سوي ديگر مي‌توان استدلال کرد که بانک در زمينه مديريت دارايي‌ها فعاليت مي‌کند (مديريت بر پولهايي که از طريق سپرده مردم يا ساير بدهيها بوجود مي‌آيد) اين در اين ميان با وجود نقش واسطه گري بانک باعث مي‌شودکه بانکها در زمينه پرداختها خدماتي را به مشتريان ارائه نمايند. در سيستم نوين بانکداري زمينه‌اي گسترده و کامل از بانکهاي تخصصي وجود دارد که فعاليتهاي خود را بر بازارهاي خاص متمرکز مي‌نمايند و بانکهاي عمومي هم انواع خدمات بانکي و مالي را در سطحي گسترده ارائه مي‌کنند به هر حال تفاوت  بانکها باعث نمي‌شود که تعريف اصولي را که از بانک داده ايم تغيير کند يعني آنها از طريق قبول کردن سپرده‌ها و دادن وام به ديگران در سيستم اقتصادي کشور نقش واسطه ايفا مي‌کنند (هفرنان 1382).


هدفهاي دوگانه در بانکداري


اصولاً هر بانک به منظور نيل به دو هدف پي ريزي مي‌شود: 

نخست انجام خدمات بانکي مورد نياز مردم و ديگر بدست آوردن سود متناسب با سرمايه بکار رفته در بانک. بطور کلي فلسفه و علت وجودي هر بانک را از نظر مديريت بانک و نيز از ديد کسانيکه سرمايه اوليه آن را تامين کرده‌اند مي‌توان رسيدن به دو هدف فوق توجيه کرد. بنابراين هدف اصلي در کار بانکداري از يک طرف کسب سود متناسب با سرمايه بکار رفته و از جهت ديگر تعهد تامين خدمات بانکي مورد نياز مردم است و هنر بانکداري در اين است که با اداره صحيح بانک همواره بين انگيزه تحصيل سود و تامين خدمات مورد نياز مردم تعادل و توازن صحيحي برقرار باشد (کيان پور 1351). 

 

 بازاريابي خدمات بانکي 

دکتر احمد روستا پدر علمي بازاريابي ايران؛ بازاريابي خدمات بانکي را شامل سه رکن اساسي يعني بازارشناسي، بازار سازي و بازار داري مطرح مي‌نمايند؛ که چنانچه هر يک از آنها به درستي انجام شوند، خدمات بانکي کشور را متحول خواهند ساخت.

بازارشناسي: بازار خدمات بانکي نيز مانند هر مقوله ي ديگر نيازمند شناسايي و بررسي کامل ابعاد نظام حاکم بر آن مي‌باشد. 

ـ خدماتي که در حال حاضر بانکها ارائه مي‌دهند در چه جايگاهي قراردارند؛ نقاط قوّت‌ و ضعف‌ آنها چيست؟ 

ـ انتظارات، خواسته‌ها، ايده‌ها و نظرات مشتريان، از خدماتي که دريافت مي‌دارند چيست؟ 

ـ شرايط اقتصادي؛ عوامل فرهنگي و اجتماعي اثرگذار بر نظام بازار به ويژه سياست‌هاي دولت و قوانين حاکم و حتي تحولات جهاني چه تاثيراتي بر خدمات بانکي مي‌گذارند؟ 

ـ بانکهاي موفق از کدام الگوها در اين نظام سود جسته‌اند؟ 

در واقع، بازارشناسي زيربناي تحول در نظام بانکي است، زيرا نتيجه بازارشناسي که خود حاصل ارتباط دايم با بازار و انجام مطالعات و تحقيقات بازاريابي به شکل‌هاي گوناگون است، اطلاعات جامع، به‌روز، مرتبط و مورد نياز استراتژيست‌ها، برنامه‌ريز‌ها، تصميم‌گيرندگان و مديران بانکي مي‌باشد (روستا، 1386). 

بازارسازي: پس از شناسايي زواياي مختلف بازار و عوامل اثر گذار برآن، به کمک تکنيکهاي ساده و پيچيده بازاريابي و استراتژي‌هاي رقابتي، همچنين با استفاده صحيح و اصولي هر يک از عناصر آميخته بازاريابي جهت ايجاد و افزايش سهم بازار، سهم مشتري و سهم فرصت به منظور افزايش منابع و منافع بيشتر و بهتر کوشيد. بازارسازي در نظام بانکي نيازمند شناخت و درک مشتريان داخلي (کارکنان) و مشتريان بيروني و ارتباط درست با آنها و پاسخگويي به نيازها و خواسته‌هايشان مي‌باشد (روستا، 1386). کارکنان خصوصاً افرادي که در ارتباط مستقيم با مشتريان هستند نقش بسزايي در جلب رضايت مشتريان دارند. لذا چنانچه کارکنان آينده و آتيه خود را در گرو سربلندي و توسعه بانک خود بدانند. تمايل مشتريان به رقبا و کاهش منابع بانک را زنگ خطري براي برنامه ريزي زندگي خود مي‌دانند. پس بايد انگيزه، انرژي و روحيه مناسب براي برخوردي شايسته و موثر با مشتريان بالقوه و بالفعل بانک را داشته باشند. 

بازارداري: يکي از کليدي‌ترين وظايف بازاريابي در نظام بازار بويژه نظام بانکي ايران؛ حفظ سهم بازار به مدد ارتباط پايدار با مشتريان و تبديل مشتريان عادي به مشتريان وفادار و سودآور مي‌باشد. در شرايط رقابتي شديد ضرورت حضور مشتريان وفادار و هميشگي ارزشمندتر و حياتي تر از هميشه خواهد بود، محققان بازاريابي در دنيا به اين واقعيت پي برده‌اند، که هزينه يافتن مشتري جديد در شرکت‌ها و بنگاه‌ها با توجه به نوع توليدات و خدمات ۳ تا ۳۰ برابر هزينه حفظ مشتريان فعلي است. بنابراين اگر بازارداري به معناي واقعي آن تحقق يابد مشتريان وفادار با بانک در ارتباط مثبت هستند و خود موثرترين مبلغ براي خدمات بانک خواهند بود و ديگر نيازي به صرف هزينه‌هاي سرسام‌آور تبليغات براي يافتن مشتري جديد نيست. وقتي بانک محبوبيت و جايگاه مطمئني در بازار هدف بدست آورد؛ اطمينان و آرامش کافي براي حفظ سودآوري مشتريان وفادار را خواهد داشت. هرچند از اين مهم نبايد غافل شد که همواره سياستهاي بسط و گسترش مشتريان وفادار در سرلوح اهداف بانک جاي داشته باشد. تحقق چنين آرماني در گرو حمايت و پشيتباني مديران ارشد و به خدمت گرفتن نيروهاي حرفه‌اي و تعليم ديده است (مظفریمهر، 1388).


بانکداري الکترونيکي چيست؟


بانکداري الکترونيکي نوع خاصي از بانکداري است که جهت ارائه سرويس به مشتريان از يک محيط الکترونيکي (مانند اينترنت) استفاده مي‌کند. در واقع بانکداري الکترونيکي يک نوع سرويس الکترونيکي  است. در اين نوع بانکداري تمامي عمليات بانکي به صورت الکترونيکي انجام مي‌پذيرد و انجام تمامي اين عمليات با سطوح امنيتي مناسب محافظت ميشود (شجاعي، 1383؛ نگانگو  و همکاران، 2015).

بانکداري الکترونيکي که همچنين به نام بانکداري مجازي، بانکداري آنلاين و بانکداري از خانه شناخته مي‌شود. شامل فعاليتهاي مختلف بانکداري  مي‌باشد، که به جاي اينکه از محل فيزيکي بانک انجام شود. از خانه، شرکت، و مکانهاي ديگر انجام ميپذيرد. مشتريان مي‌توانند از بانکداري الکترونيکي به منظور پرداخت آنلاين صورت حساب استفاده کنند يا اينکه يک وام را به صورت الکترونيکي تأمين نمايند. امروزه بسياري از بانکهاي سنتي در تمام جهان، خدمات بانکداري متنوع بانکداري الکترونيکي را ارائه مي‌دهند (توربان، کينگ، 1388).

بانکداري الکترونيکي شامل کليه کانالهاي الکترونيکي است که مشتريان براي دسترسي به حسابيشان و انتقال پول يا پرداخت صورتحسابهايشان از ان استفاده مي‌کنند. اين کانالها عبارتند از تلفن، اينترنت، موبايل و تلويزيون ديجيتال (کارجاليتي و کويووماکي، 2003).

بانکداري الکترونيک فرصتها و چالش‌هايي ارائه ميدهد. اين نوع بانکداري موجب حيطه دسترسي جغرافيايي بانک  مي‌شود. سهولت کار را براي مشتري افزايش مي‌دهد و هزينه مبادلات را کاهش مي‌دهد. بانکداري الکترونيک از بسياري جهات مشابه روش پرداخت سنتي است. تفاوت مهم آن با سيستم‌هاي سنتي در اين است که به مشتريان اجازه مي‌دهد که به اطلاعات دسترسي داشته باشند و عمليات و مبادلات بانکي خود را بدون توجه به مکان و با استفاده از کامپيوترهاي شخصي و نرم افزارهاي کاربردي و شبکه‌هاي ارتباط از راه دور انجام دهند. واضح است که تکنولوژي موجب توانا ساختن مشتري از طريق دستيابي آسان به اطلاعات قابل مقايسه مي‌شود. اين امر به مشتريان اجازه مي‌دهد با يک کليک روي موس، عرضه کنندگان خدمات را تغيير دهند (دورکين و هاوکروفت ، 2003؛ سيدهو و همکاران، 2015).

 بانکداري الکترونيکي در پول و زمان کاربران صرفه جوئي مي‌نمايد. براي بانکها، جايگزيني کم هزينه براي ايجاد شعب ارائه مي‌کند و همچنين فرصتي را فراهم مي‌آورد تا به مشتريان دور دست خدمات ارائه نمايد. بسياري از بانک‌هاي فيزيکي در حال آغاز ارائه خدمات بانکي خانگي مي‌باشند و برخي از آن‌ها از تجارت الکترونيکي به عنوان يک استراتژي رقابتي اصلي استفاده مي‌نمايند (توربان، کينگ، 1388).

 
 

free webpage hit counter