بحث پذیرش فناوری اطلاعات در حوزه های مدیریت یکی از مباحث مهم و ضروری می باشد و مدیران باید اطلاعات مرتبطی در این زمینه داشته باشند . بدون شک داشتن اطلاعات لازم و کافی در این خصوص برای دانشجویان رشته مدیریت بسیار جدی و مورد نیاز است. سایت خانه مقالات ISI ایران طی چندین مقاله قصد دارد تا در این خصوص اطلاعات جامع و کاملی برای دانشجویان رشته مدیریت ارایه نماید. 


8)اعتماد


اعتماد عامل تسهیل کننده تعاملات بشری است، اعتماد به افراد امکان انجام تراکنش های تجاری و به حرکت روان تر اقتصاد کمک می کند. از طرف دیگر، عدم اعتماد خود یک حالت ذهنی مفید است که مارا در دوری جستن از سیستم ها یا افراد و سازمانهای غیر قابل اعتماد و ناسالم توانا می سازد.با توجه به مطاعات فیوهون و همکاران، مشتریان تنها برپایه واساس اعتماد تصمیم به خرید اینترنتی می گیرند (جعفری جنیدی و بیگی نیا، 1387).

اعتماد يكي از ساختارها ي مهم در تحليل هاي روابط مبادلاتي  است. اعتماد عبارت است از وجود اطمينان بين دو طرف كه هر دو را ترغيب به ادامه فعاليت بلند مدت  مي كند. در روابط تعهد - اعتماد در ادبيات بازاريابي، اعتماد مفهومي از وجود اطمينان در روابط است كه باعث اتكا و افزايش تعاملات بين طرفين است. در واقع، در سطوح فردي اعتماد وجود دارد و اين اعتماد در سطوح سازماني نيز وجو د دارد.  از ا ين گذشته هنگامي كه اعتماد در حوزة پذيرش فناوري وارد شود مي تواند در تمايل استفاده از محصول و يا در تمامي مبادلات اطلاعات و وجوه نقد دخالت داشته باشد . 

ميزان اعتماد به خدمات ا ينترنتي بانك  به طور مستقيم از نظرهاي كاربران در مورد ر يسك در يافتي تأثيرپذير است، از طرف د يگر بخشي از اعتماد از تجر بيات افراد نشأت ميگيرد. براي مثال مشتر ي كه نتا يج كار با يك خدمات دهنده راضي است اعتماد بيشتري به وي پيدا مي كند.

در فرآيند اعتماد بخشي از كار به ميزان حرفه اي بودن خدمات مرتبط است، در اين مواقع اعتماد مشتري موقعي جلب مي شود كه خدمات دهنده اعمالي را كه انتظارات مورد نظر مشتري است، برآورده سازد (وظیفه دوست و نیک نژاد تهرانی،1386).

در مفاهيم بانكداري الكترو نيكي اعتقاد مشترك در میان كاربران و ارائه دهندگان خدمات در ارتباط تأمين امنيت اطلاعات به خصوص اطلاعات حساس مالي و همچنين محرمانه نگه داشتن اين اطلاعات و افشا نكردن آنها به افراد و يا سازمان هاي ديگر و رعايت مسائل اخلاقي در مورد نحوة استفاده از اين اطلاعات، وجود دارد. اين عامل ها به عنوان سياست ها و الگوهاي رفتاري پذيرفته شده بين دو طرف در نظر گرفته مي شود (وظیفه دوست و نیک نژاد تهرانی،1386).

 

 

 

9)عوامل خارجی 


1-تجربیات و ویژگی های مشتری

در جریان مطالعات مبتنی بر TAM در پذیرش بانکداری اینترنتی محققین به بررسی تجربیات و ویژگی های مشتری در پذیرش بانکداری اینترنتی توجه کردند.

کارجالوتو  وهمکاران در سال 2002 و لیزر  وهمکاران در سال 2005 تاثیر شدت استفاده از اینترنت را بر پذیرش بانکداری اینترنتی تایید کردند.

در حالی که مک کین   و همکاران در سال 2006 تجربه خرید اینترنتی قبلی را افزودند.عامل دیگری که لیزر و همکاران در سال 2005 افزودند دامنه تمایل به نوآوری بود که تمایل به یادگیری و استفاده کردن از نوآوری یک دامنه خاص مورد علاقه  است، علاوه بر این در حوزه IT  تاثیر سودمندی درک شده را به وجود آوردند.

2-رضایتمندی

دستیابی به رضایت مشتری یکی از اهداف اولیه ی بازاریابان است. بدون کسب رضایت مشتری، کسب وفاداری او امکان پذیر نیست. رضایت مشتری نشانه ی کیفیت تصمیمات بازاریابی است. در تبیین رضایت، سه شرط لازم است: اول این که انتظارات باید شکل گیرد. تشکیل ارزیابی ها شرط دوم است و شرط سوم این ست که انتظارات و ارزیابی ها اجازه می دهند تا مقایسه ی مستقیم صورت گیرد(گود  و دیگران ، 1996).

باتوجه به این فرض که، از رضایت از یک محصول / فناوری ، منجر به خرید مجدد / پذیرش آن منجر می شود، نارضایتی ممکن است به خرید / پذیرش دیگری جایگزین شود. از این رو، پذیرش  بانکداری اینترنتی می تواند سطح بالایی از رضایت از کانالهای سنتی یعنی شعب بانک را تحت تاثیر قراردهد.

علاوه بر این، سطح بالایی از رضایت با دیگر کانال های بانکی بر اساس IT، مانند دستگاههای خودپرداز (ATM)، می تواند پذیرش مشتریان از بانکداری اینترنتی را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، در مقایسه با شعب بانک های سنتی، از دستگاههای خودپرداز که یک کانال سلف سرویس مبتنی بر فن آوری است، آن است که به  رضایت آنها باعث پذیرش واستفاده از بانکداری اینترنتی می شود ( سنتوریدیز و کریستی،2014).

 

10)صنعت بانکداری


 1-بانک و بانکداري در گذر زمان

در یونان باستان ثروتمندان جواهرات، مازاد پولهاي فلزي که عموماً از فلزات گرانبها ساخته شده بود و سایر اشیاء قیمتی خویش را به منظور حفاظت از دستبرد سارقان، با پرداخت کارمزدي به صورت امانت به معابد می سپردند و معابد بخشی از پولهاي فلزي را براي مدت معینی در قبال دریافت کارمزدي به افراد نیازمند قرض می دادند. کلیساي رومیان نیز در قرون وسطا مانند معابد عمل می کرد اما فیلیپ چهارم شاه فرانسه، به نقش بانکی کلیساها خاتمه داد. تحول بانکداري را باید از ایتالیاي قرن دوازدهم میلادي جستجو نمود و در این تحول خانواده لومباردها نقش بسیاري داشتند. پس از لمباردها می توان از زرگرهاي لندن یاد کرد.پس از بحران مالی 1673 در دوره چارلز دوم احساس نیاز به بانک در محافل بازرگانی و سیاسی، منجر به تاسیس بانک انگلستان در سال 1694 شد. پس از آن کشور هاي نظیر هلند، سوئد و آلمان نیز به تاسیس بانکها و موسسات مالی متعددي پرداختند. 

بانک شاهی ایران به عنوان اولین بانک ایران به شمار می آید که در سال 1889 با فرمان سلطنتی ملکه ویکتوریای  بریتانیا و به امتیاز دولت ایران تاًسیس گردید. این بانک سالها بعد به بانک بریتانیایی خاورمیانه تغییر نام داد و امروزه به نام بانک اچ اس بی سی خاورمیانه شناخته میشود (هاشمی،1392)

 

 2-کانالهاي ارائه خدمات بانکها

بانکداري الکترونیکی ابزاري براي توسعه خدمات بانکی است و در نتیجه بر حسب امکانات و نیازهاي بازار در مدلها، روشها و انواع مختلفی ارائه می شود:

•اینترنت 

•تلفن همراه 

•نمابر 

•خودپرداز 

•کیوسک 

•پایانه های فروش 

•تلفن بانک  ) فتحیان و همکاران،1388).

مهم ترین کانال های بانکداری الکترونیک عبارتند از :

•رایانه های شخصی

•شبکه های مدیریت یافته

•تلفن ثابت و همراه

•دستگاههای خود پرداز

•پایانه های فروش (قدسی پور،1381).

 

 

11)بانکداری الکترونیکی


بانكداري الكترونيكي نوع نوظهوري از ارائه خدمات در صنعت بانك داري است كه به عرضه خدمات بانكي با استفاده از محيط هاي الكترونيكي مي پردازد. با استفاده از اين سيستم هاي پرداخت الكترونيكي مي توان انتقال منابع پولي و اعتباري را به صورت الكترونيكي انجام داد، بدون آنكه نيازي به جابه جايي فيزيكي باشد (وظیفه دوست و همکار،1386).

از منظر مالي، بانكداري الكترونيكي مي تواند به طور قابل ملاحظه اي بر نرخ تنزيل بانكداري تاثير داشته باشد. به طور ويژه، بانكداري الكترونيكي هزينه هاي عملياتي و اداري را كاهش داده و از اين طريق مزيت هاي هزينه اي قابل ملاحظه اي را براي صنعت بانكداري به همراه دارد. از نقطه نظر رقابتي، مزيت هاي بانكي خصوصا از طريق بانكداري الكترونيكي اين فرصت را فراهم مي اورد تا بانك ها بتوانند با موسسات بزرگ مالي رقابت كنند. با وجود ظهور اين سيستم هاي تكنولوژي بانكداري الكترونيكي نوآورانه كه براي افزايش رفاه زندگي ما و تسهيل انجام فعاليت هاي روزانه  طراحي شده است، پذيرش مصرف كننده داراي يك نوع تاخير زماني مي باشد و تعداد  مصرف كنندگان اين نوع از خدمات در حد انتظار رشد ننموده است. هنوز هم ميليون ها نفر از افراد از بانكداري الكترونيكي استفاده نمي كنند و انتظار هم نمي رود در آينده اي نزديك از آن استفاده كنند. عليرغم معدود بودن استفاده از بانكداري الكترونيكي محققان هنوز به دنبال دلايل مقاومت افراد در كاربرد اين نوع تكنولوژي مي باشند (علامه وزارع ،2008).

 

 

1-خدمات بانکداری الکترونیکی

لی (2002) بانکداری الکترونیک را از 3 جنبه مورد توجه قرار میدهد و معتقد است مشتریان بانک ها در 3 سطح قادر به دریافت خدمات بانکداری الکترونیک هستند.

این 3 سطح عبارتند از :

اطلاع رسانی:این سطح ابتدائی ترین سطح خدمات بانکداری الکترونیک است. در این سطح بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از راه شبکه های عمومی و خصوصی معرفی می کند.

ارتباطات:این سطح از خدمات بانکداری الکترونیک ، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد. ریسک در این سطح در خدمات بانکداری الکترونیکی بیشتر از شیوه سنتی است و به ابزارهای مناسبی برای کنترل دسترسی کاربران به شبکه بانک نیاز دارد. 

تراکنش: در این سطح مشتری قادر است با استفاده از یک سیستم امنیتی کنترل شده، فعالیت هایی از قبیل صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. این سطح از خدمات بانکداری الکترونیک از بالاترین سطح ریسک برخوردار است (مقدسی، 1389).

 

 2-مزایای بانکداری الکترونیک

مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید موسسات مالی می توان به ویژگی هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تعییرات مکانی بانک ها، ایجاد فرصت برای جست و جوی مشتریان جدید در بازار های هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل نام برد.

براساس تحقیقات موسسه Data Monitor مهم ترین مزایای بانکداری الکترونیک آنها عبارتند از :

•تمرکز بر کانال های توزیع جدید

•ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان 

•استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک

البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت (کمتر از یکسال) هستند. در میان مدت (کمتر از 18 ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: یکپارچه سازی کانال های مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوب و کاهش هزینه.

کاهش هزینه، پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در بلند مدت هستند (کهزادی،1382).


3-مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي

در جدول زير مقايسه اي بين بانکداري الکترونيک و بانکداري سنتي انجام شده است.


 

free webpage hit counter