مقاله بیس مدیریت با موضوع رضایت شغلی ، استرس همیشه موضوعی جذاب برای دانشجویان حوزه مدیریت میباشد در مقاله زیر که توسط تیم خانه مقالات ایران انتخاب شده است دارای مدل تحقیق می باشد و در حال ترجمه شدن می باشد. 

در ادامه مشخصات کلی مقاله آورده شده است.


عنوان فارسی مقاله بیس مدیریت :

 

یک مدل واسطه ای نظارت بر استرس شغلی ، رضایت شغلی و قصد ترک شغل برای بازرسان امنیتی فرودگاه


 

عنوان انگلیسی مقاله بیس مدیریت :

 
A moderated mediation model of job stress, job satisfaction, and turnover intention for airport security screeners

 


به صورت نه چندان دقیق در سرتاسر جهان هر روزه در سال 2014 تعداد 100000 هواپیما و به صورت تقریبی 51.3 میلیون تن بار توسط هواپیما حمل می شود (انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی،2015 الف). آمار سال 2014 نشان می دهد 6 درصد و در سال 2015 تعداد مسافر 6.7 درصد افزایش یافته و با رشد ترافیک هوایی ،ایمنی حمل و نقل هوایی حیاتی تر شده است (انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی،2015 ب).به طور کلی حوادث هواپیمایی به دو دلیل عوامل انسانی و یا عوامل فنی دسته بندی می شود (اسکروپسکی اوچرونسکی ،2015) . و تحقیقات نشان می دهد 70 درصد از حوادث هواپیمایی به دلیل عوامل انسانی می باشد.(موریاتری، 2015). تحقیقات وسیعی که بر روی تاثیردرک و احساسات انسان در خصوص ایمنی حمل و نقل هوایی صورت پذیرفته تمرکز بیشتری بر روی خلبانان و کنترل کننده های ترافیکی دارد (اوستر و همکاران ، 2013). و این نشان دهنده تحقیقات بیشتر در خصوص سیستمهای بازرسی هوانوردی است.

سیستمهای بازرسی (غربالگری) هوانوردی تعریف می شوند به عنوان سیستمهای فنی و یا وسایل دیگری در نظر گرفته شده برای شناسایی و یا تشخیص سلاح ها ، مواد منفجره یا سایر وسایل خطرناک و یا موادی که ممکن است جهت عمل غیر قانونی مورد استفاده قرار بگیرند (سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی، 2011) 

 

کار اصلی بازرسی امنیتی فرودگاه تشخیص تهدیداتی مانند مواد منفجره است که ممکن است از دید اشعه ایکس پنهان بماند. به منظور دقیق تشخیص چنین تهدیداتی در چمدان ها بازرسان امنیتی فرودگاه باید دارای تخصصی مبتنی بر دانش ، از جمله دانش بصری و پردازش شناختی و همچنین توانایی تشخیص عوامل مبتنی بر تصویر باشند (شوانگر و همکاران ، 2005)

 

free webpage hit counter